Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Giełda Towarowo-Samochodowa

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 02.06.2004 r.

REGULAMIN GIEŁDY TOWAROWO - SAMOCHODOWEJ

§ 1.

 1. Targowisko „giełda towarowo – samochodowa” przy ul. Podwale czynne jest w niedzielę godzinach od 6:00 - 14:00.
 2. Administratorem targowiska „giełdy towarowo-samochodowej” przy ul. Podwale jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie ul. Kurów 1.
 3. Nadzór nad targowiskiem - giełdą towarowo-samochodową sprawuje Urząd Miejski w Koninie.

§ 2.

Na giełdzie sprzedaż mogą prowadzić:

 • osoby fizyczne, osoby prawne posiadający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej;
 • rolnicy posiadający dokument potwierdzający, iż są płatnikiem podatku rolnego oraz działkowcy w zakresie sprzedaży płodów rolnych;
 • inne osoby fizyczne w zakresie sprzedaży produktów używanych, będących ich własnością.

Osoby prowadzące sprzedaż na giełdzie zobowiązane są do wykupienia biletu opłaty targowej.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na giełdzie zobowiązane są do oznaczenia stoiska zawierającego nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy.

§ 3.

 1. Przedmiotem handlu na targowisku „giełdzie towarowo-samochodowej” mogą być artykuły spożywcze i przemysłowe z wyłączeniem:
  • środków odurzających lub psychotropowych,
  • napojów alkoholowych (za wyjątkiem piwa),
  • spirytusu (denaturatu) skażonego,
  • substancji trujących, środków spożywczych przeterminowanych i zepsutych, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,
  • kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,
  • papierów wartościowych,
  • broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków obezwładniających oraz służących do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygnałowej przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą ładunków lub innych środków energii, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych,
  • innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Grzyby surowe dziko rosnące zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora - wolno sprzedawać pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.
 3. Zabrania się prowadzenia na targowisku „giełdzie towarowo-samochodowej” gier hazardowych.
 4. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.

§ 4.

Na targowisku „giełdzie towarowo-samochodowej” pobiera się opłatę targową, której wysokość, zasady poboru oraz terminy płatności – określa Uchwała Rady Miasta Konina.

§ 5.

 1. Sprzedawcy oprócz opłaty targowej zobowiązani są do uiszczania opłaty administracyjnej.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 ustala administrator targowiska. Opłata stanowi dochód administratora targowiska.

§ 6.

Do ważenia bądź mierzenia towarów należy używać wyłącznie urządzeń i miar posiadających aktualną legalizację.

§ 7.

Artykuły żywnościowe winny być sprzedawane zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

§ 8.

Zabrania się:

 • handlu na ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach targowiska,
 • pozostawiania na targowisku „giełdzie towarowo-samochodowej” na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku,
 • parkowania pojazdów przy stoiskach. Zakaz nie dotyczy handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez administratora,
 • zanieczyszczenia terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów,
 • wprowadzania na teren targowiska psów. Zakaz ten nie dotyczy psów przeznaczonych do sprzedaży wyłącznie w sektorze wyznaczonym przez administratora.

§ 9.

 1. Dowóz towarów do punktów handlowych winien odbywać się wyłącznie w godz. od 6:00 do 8:00.
 2. W wyjątkowych sytuacjach kierownik targowiska może wyrazić zgodę na dowóz towaru w innych godzinach niż wymienionych wyżej.

§ 10.

Obiekty handlowe i urządzenia handlowe ustawione niezgodnie z planem zagospodarowania targowiska oraz na ciągach komunikacyjnych będą usuwane na koszt i ryzyko właścicieli.

§ 11.

Sprawy wynikłe z funkcjonowania targowiska „giełdy towarowo-samochodowej” nieuregulowane niniejszym regulaminem bądź innymi przepisami rozstrzyga na bieżąco administrator targowiska.

§ 12.

Nie zastosowanie się do poleceń administratora targowiska „giełdy towarowo-samochodowej” dotyczących organizacji bądź porządku na targowisku „giełdzie towarowo-samochodowej” stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

§ 13.

Osoby które naruszyły przepisy niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny zgodnie z kodeksem wykroczeń.

§ 14.

Za realizację regulaminu odpowiada administrator targowiska przy pomocy Straży Miejskiej lub innych służb porządkowych.

strony internetowe | lexurio.pl