Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Obiekt Rekreacyjno Sportowy "Rondo"
REGULAMIN Parku Wodnego
 1. Obiekt Rekreacyjno-Sportowy „RONDO”- Park Wodny znajduje się przy ulicy Aleje 1 Maja 1a 62—510 Konin.
 2. Osoby chcące przebywać na terenie pływalni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem Parku Wodnego przed wejściem na jego teren.
 3. Dni i godziny otwarcia i zamknięcia pływalni podane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym.
 4. Na terenie pływalni mogą przebywać wyłącznie osoby:
  1. posiadające bilet wstępu (TRANSPONDER), kartę abonamentową
  2. będące uczestnikami grup zorganizowanych, które wykupiły czas pobytu na pływalni
  3. rodzice oczekujący na wyjście swoich dzieci.
 5. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminów  i instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem.
 6. Grupa pływająca nie może liczyć mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Dzieci i osoby korzystające z basenu wymagające pieluch, obowiązują specjalne pieluchy jednorazowego użytku przeznaczone do kąpieli.
 9. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy:
  1. dla kobiet jedno lub dwu częściowe,
  2. dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała maksymalnie do połowy uda i bez kieszeni.

      Zabrania się wchodzenia do wody w szortach, bermudach i kolarkach.

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz picia alkoholu oraz palenia papierosów.
 2. Na terenie pływalni obowiązuje zmiana obuwia, w części mokrej zalecane są klapki z materiału odpornego na wodę.
 3. Wchodząc na teren hali basenowej należy bezwzględnie dezynfekować stopy i klapki w brodzikach  z wodą, z dodatkiem środków dezynfekujących.
 4. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy bezwzględnie umyć całe ciało przed ponownym wejściem do wody.
 5. Zabrania się korzystania z pływalni osobom:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
  2. ze zmianami skórnymi, ranami oraz mającym przeciwwskazania medyczne do korzystania z basenu,
  3. osobom z nieżytami górnych dróg oddechowych,
  4. osobom niedomytym.
 1. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób MOSiR Konin nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo skierować osoby korzystające z obiektu do pomiaru stanu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu.
 3. Wychodzenie i wchodzenie do basenów może odbywać się tylko
  w miejscach do tego przystosowanych.
 4. Osoby prowadzące zajęcia lub opiekunowie grup mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym.
 5. Osoby opuszczające pływalnię, rozliczają się w kasie oddając transponder.
 6. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
 7. Teren Parku Wodnego jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu Parku Wodnego oraz instrukcji.
 8. Kąpiel w szkłach kontaktowych powinna odbywać się tylko po nałożeniu okularów ochronnych.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren pływalni sprzętu z elementami szklanymi, opakowań szklanych, jedzenia oraz wprowadzania wózków dziecięcych.
 10. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są:
 • ratownicy,
 • w przypadku zorganizowanych grup, także ich opiekunowie.
 1. Udzielanie doraźnej pomocy przed medycznej odbywa się w punkcie pierwszej pomocy.
 2. Korzystający z pływalni obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i poleceniom wydawanym przez ratownika.
 3. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa lub naruszenia regulaminu ratownik może nakazać kąpiącym natychmiastowe opuszczenie pływalni bez zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Osoby niszczące wyposażenie pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 5. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni,         rwącej rzeki, jacuzzi, należy bezwzględnie stosować się do regulaminów, instrukcji użytkowania.
 6. Zjeżdżalnie i rwąca rzeka są miejscami o podwyższonym ryzyku.
 7. Hydromasaże i jacuzzi włączane są na życzenie klienta.
 8. MOSiR Konin nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych na hali basenowej.
 9. Korzystanie ze zjeżdżalni, sauny, jacuzzi regulują odrębne regulaminy.
 10. Nauka pływania i rehabilitacja prowadzona może być wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienie instruktorskie. Naukę pływania w obiekcie regulują odrębne przepisy.
 11. Korzystającym z Parku Wodnego nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności nie wolno:
  1. hałasować,
  2. biegać,
  3. skakać do wody z brzegów basenu,
  4. wpychać i wrzucać do wody innych użytkowników,
  5. wchodzić na balustrady, murki okalające baseny, kwietniki oraz inne urządzenia nie służącego do tego celu,
  6. używać sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
  7. wnosić toreb, za wyjątkiem toreb z rzeczami do pielęgnacji dzieci sprzętem pływackim,
  8. konsumować, wnosić własnych napojów oraz artykułów żywnościowych,
  9. wrzucać do wody naczyń, resztek jedzenia i innych przedmiotów,
  10. wnosić na halę basenową napojów alkoholowych,
  11. niszczyć wyposażenie i zieleń,
  12. zanieczyszczać wodę,
  13. wchodzić do zjeżdżalni od strony lądowiska,
  14. wprowadzać psów i innych zwierząt,
  15. siadać na linach,
  16. wchodzić do wody z gumą do żucia bądź cukierkiem w ustach.
 1. Niecki basenów poniżej 1,20 m parasol wodny, brodzik do nauki pływania, rwąca rzeka, brodzik dla dzieci, lądowisko zjeżdżalni, jacuzzi są dla osób nie potrafiących pływać, natomiast basen powyżej 1,20 m tj. basen sportowy jest dla osób potrafiących pływać.
 2. Opiekun grupy zobowiązany jest do monitorowania stanu grupy na niecce basenowej i w wodzie.
 3. Skargi i wnioski można składać Kierownikowi obiektu w dni robocze od 10:00 do 12:00 bądź w zeszycie „Skarg  i wniosków” znajdującym się w kasie obiektu.
 4. Kupienie biletu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Osoby, które chcą korzystać z własnego sprzętu do nurkowania zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody od kierownika obiektu.
 6. W każdej z niecek basenowych obowiązuje ruch prawostronny. Zabrania się pływania w poprzek basenu.
 7. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 8. Klient korzystający z ulg i zniżek zobowiązany jest przed zakupem biletu do okazania dokumentów upoważniających go do korzystania z ulg i zniżek.
 9. Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę składającą się z minimum 10 osób:
  1. grupa przedszkolna
  2. grupa szkolna
  3. grupa gimnazjalna
  4. grupa ponadgimnazjalna
  5. świetlica środowiskowa
  6. kolonie
  7. półkolonie
  8. obozy.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Obiektu.Odpowiedzialność i kary 

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. MOSiR Konin nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze.
 3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel pływalni można odebrać w szatni (do 2 tygodni od daty pozostawienia).
 4. Za zgubienie identyfikatora (transpondera), bądź jego uszkodzenie uniemożliwiające jego normalne funkcjonowanie, obowiązuje opłata zgodna z aktualnym cennikiem usług (30 zł.)
 5. MOSiR Konin nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
strony internetowe | lexurio.pl