Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Basen Sportowy Kryty ul. Szymanowskiego

REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ

Przepisy ogólne

1. Pływalnia kryta jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie.
2. Dni i godziny otwarcia i zamknięcia pływalni podane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym oraz na stronie internetowej www.mosirkonin.pl
3. Z pływalni korzystać mogą: a) grupowo - osoby uczące się pływać lub ćwiczyć pod opieką prowadzącego zajęcia, b) indywidualnie - osoby umiejące pływać (strefa 180 cm), nie umiejące pływać (strefa 90 cm).
4. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom ratownika dyżurnego oraz przestrzegania regulaminu pływalni.
5. Na teren szatni w części basenowej i pływalni obowiązuje wejście w obuwiu basenowym. Obuwie należy zmienić i pozostawić w strefie suchej. Wchodząc na teren hali basenowej należy bezwzględnie dezynfekować stopy i klapki w brodzikach z wodą z dodatkiem środków dezynfekujących.
6. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi lub temu podobne korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność.
8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyki, środki odurzające oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób, osoby stwarzające niebezpieczeństwo lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
9. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie basenowy strój kąpielowy.
10. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie się pod natryskiem. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy bezwzględnie umyć całe ciało przed ponownym wejściem do wody.
11. Zajęcia nauki pływania, doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych zajęć indywidualnych w wodzie prowadzić może jedynie instruktor MOSiR lub inne osoby fizyczne lub prawne za zgoda dyrektora MOSiR. Naukę pływania w obiekcie regulują odrębne przepisy.

Płatność oraz zasady obowiązujące przy wejściu i wyjściu

1. Wykupienie usługi upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren pływalni.
2. Czas usługi liczony jest od momentu zakupu biletu i przekroczenia bramki „wejście” do chwili wyjścia, tj. przekroczenie bramki „wyjście”.
3. Wejście na pływalnie odbywa się po wpłaceniu z góry ustalonej zgodnie z cennikiem kwoty i otrzymaniu czytnika kodującego (transpondera) w kasie przy wejściu.
4. Czytnik kodujący jest jednocześnie biletem wstępu.
5. Czytnik kodujący jest zwracany do kasy po wyjściu z szatni części basenowej i uregulowaniu należności za dodatkowy czas przebywania na pływalni wg obowiązującego cennika.
6. Przekroczenie bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi.
7. Po oddaniu czytnika kodującego i rozliczeniu się w kasie powrót do szatni jest zabroniony.
8. Za zniszczenie, zgubienie czytnika kodującego pobierana jest opłata w wysokości 45,00 zł.
9. Uprawnienia do wstępów ulgowych określa cennik pływalni, po okazaniu stosownych dokumentów.
10. Czytnik kodujący należy oddać indywidualnie, w przypadku wejść grupowych czytnik i wszystkie identyfikatory grupy oddaje opiekun.

Przepisy szczegółowe

1. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym, boso lub w obuwiu zmiennym (klapki).
2. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
3. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą i wychodzą równocześnie. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
4. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia, według ustalonego rozkładu zajęć.
5. Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć.
6. Za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik dyżurny, natomiast za grupy zorganizowane odpowiada również opiekun.
7. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia lub dyżurnego ratownika.
8. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.
9. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, tory, żerdzie, koła itp.).
10. Ratownik dyżurny zobowiązany jest do usunięcia osób nieuprawnionych z torów objętych rezerwacją.
11. Max. ilość osób jednocześnie przebywających na basenie wynosi 51 osób.
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez zwrotu kosztów wstępu, łącznie z zakazem korzystania z usług świadczonych we wszystkich obiektach MOSiR, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia.
13. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nieoddane na przechowanie w kasie lub opiekunowi grupy do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
15. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu.

Zakazy

1. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: a) biegać
po niecce pływalni, b) skakać z rozbiegu, hałasować, c) popychać oraz wrzucać inne osoby do wody, d) pływać z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób przebywających w wodzie, e) wykonywać podczas skoków do wody wszelkiego rodzaju obrotów, f) przynosić różnego rodzaju piłek, materacy, kół itp. rzeczy, g) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, zażywać środków odurzających, jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni, h) żuć gumy, i) wchodzić do wody z makijażem.
2. Zabrania się wprowadzania na cały obiekt zwierząt, rowerów i głośnego sprzętu.

Przepisy końcowe

1. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
2. Zabrania się prowadzenia zorganizowanych zajęć na pływalni bez wiedzy kierownictwa MOSiR.
3. Wszelkiego rodzaju spory i wątpliwości wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Dyrektor MOSiR.
4. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie basenu.

Lokalizacja obiektu