Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Obiekt Rekreacyjno Sportowy "Rondo"

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

 1. Hala jest obiektem sportowym administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1.
 2. Celem działalności Hali Sportowej jest służenie społeczeństwu miasta Konina w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jak również udostępnianie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom, instytucjom oraz osobom prywatnym do prowadzenia zajęć treningowych i rekreacyjnych.
 3. Hala sportowa otwarta jest  we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7.00 do 22.00
 4. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy w hali decyduje kierownik obiektu w porozumieniu z Dyrekcją MOSiR Konin.
 5. Warunkiem zorganizowania imprezy w hali jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.
 6. Wynajmu hali widowiskowo - sportowej dokonuje się na podstawie przedstawionych informacji:
  • osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:
   • imię i nazwisko osoby wynajmującej
   • aktualny adres zamieszkania
   • numer dowodu osobistego
   • numer telefonu kontaktowego
   • szczegółowy termin wynajmu
   • należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć
  • kluby, instytucje, zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć:
   • imię i nazwisko osoby reprezentującej
   • pełną nazwę  klubu, instytucji czy zakładu pracy
   • adres klubu, instytucji czy zakładu pracy
   • szczegółowy termin wynajmu  
   • należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu kontaktowego
 7. Zajęcia treningowe i rekreacyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym na dany sezon sportowy harmonogramem, na warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy MOSiR Konin a klubem, szkołą lub instytucją.
 8. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
 9. Za grupy odbywające zajęcia w hali pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
 10. Osoby korzystające z hali mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą obsługi hali. Klucze do pomieszczeń pobiera się na recepcji Obiektu Rekreacyjno-Sportowego RONDO za pokwitowaniem; sprzęt sportowy udostępniają pracownicy obsługi hali.
 11. Z hali sportowej korzystać mogą:
  • grupa zorganizowana,
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
  • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
  • osoby fizyczne,
  • dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
 12. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby: 
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 13. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 
  • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
  • założenia właściwego obuwia sportowego (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 14. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno: 
  • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
  • wnosić i używać sprzętu niesportowego,
  • wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
  • korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej.
 15. W czasie imprez sportowych oraz kulturalnych organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2139 z późniejszymi zmianami).
 16. Hala widowiskowo-sportowa jest monitorowana w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu hali widowiskowo-sportowej.
 17. Najemca hali sportowej zobowiązany jest opłacić należności związane z ochroną praw autorskich.
 18. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
 19. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
 20. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 21. MOSiR Konin nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.
 22. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 23. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 24. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej.
 26. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 27. Dyrekcja MOSiR Konin zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 28. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej.
 29. Skargi i wnioski można składać Kierownikowi obiektu w dni robocze od godz. 10:00 do 12:00 bądź w zeszycie „Skarg i wniosków” znajdującego się w kasie obiektu.
 30. Wszystkich użytkowników Hali Sportowej zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego "Regulaminu".

Lokalizacja obiektu