Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Obiekt Rekreacyjno Sportowy "Rondo"

REGULAMIN Parku Wodnego

1. Obiekt Rekreacyjno-Sportowy „RONDO”- Park Wodny znajduje się przy ulicy Aleje 1 Maja 1a 62-510 Konin.
2. Osoby chcące przebywać na terenie pływalni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem Parku Wodnego przed wejściem na jego teren.
3. Dni i godziny otwarcia i zamknięcia pływalni podane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym oraz na stronie internetowej www.mosirkonin.pl
4. Na terenie pływalni mogą przebywać wyłącznie osoby:
1. posiadające bilet wstępu (TRANSPONDER)
2. będące uczestnikami grup zorganizowanych, które wykupiły czas pobytu na pływalni
3. rodzice oczekujący na wyjście swoich dzieci.
5. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminów i instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem.
6. Grupa pływająca nie może liczyć mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
8. Dzieci i osoby korzystające z basenu wymagające pieluch, obowiązują specjalne pieluchy jednorazowego użytku przeznaczone do kąpieli.
9. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie basenowy strój kąpielowy.
10. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających.
11. Na teren szatni w części basenowej i pływalni obowiązuje wejście w obuwiu basenowym. Obuwie należy zmienić i pozostawić w szatni obiektu.
12. Wchodząc na teren hali basenowej należy bezwzględnie dezynfekować stopy i klapki w brodzikach z wodą, z dodatkiem środków dezynfekujących.
13. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy bezwzględnie umyć całe ciało przed ponownym wejściem do wody.
14. Zabrania się korzystania z pływalni osobom:
1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
2. ze zmianami skórnymi, ranami oraz mającym przeciwwskazania medyczne do korzystania z basenu
3. osobom z nieżytami górnych dróg oddechowych
4. osobom niedomytym.
15. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób MOSiR Konin nie ponosi odpowiedzialności.
16. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo skierować osoby korzystające z obiektu do pomiaru stanu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu.
17. Wychodzenie i wchodzenie do basenów może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.
18. Osoby prowadzące zajęcia lub opiekunowie grup mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym.
19. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, administrator obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
20. Teren Parku Wodnego jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu Parku Wodnego oraz instrukcji.
21. Kąpiel w szkłach kontaktowych powinna odbywać się tylko po nałożeniu okularów ochronnych.
22. Zabrania się wnoszenia na teren pływalni sprzętu z elementami szklanymi, opakowań szklanych, jedzenia oraz wprowadzania wózków dziecięcych.
23. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są:
 • ratownicy,
 • w przypadku zorganizowanych grup, także ich opiekunowie.
25. Udzielanie doraźnej pomocy przed medycznej odbywa się w punkcie pierwszej pomocy.
26. Korzystający z pływalni obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i poleceniom wydawanym przez ratownika.
27. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa lub naruszenia regulaminu ratownik może nakazać kąpiącym natychmiastowe opuszczenie pływalni bez zwrotu poniesionych kosztów.
28. Osoby niszczące wyposażenie pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
29. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych, w szczególności ze zjeżdżalni, rwącej rzeki, jacuzzi, należy bezwzględnie stosować się do regulaminów i instrukcji użytkowania.
30. Zjeżdżalnie i rwąca rzeka są miejscami o podwyższonym ryzyku.
31. Hydromasaże i jacuzzi włączane są na życzenie klienta.
32. MOSiR Konin nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych na hali basenowej.
33. Korzystanie ze zjeżdżalni, sauny, jacuzzi regulują odrębne regulaminy.
34. Nauka pływania i rehabilitacja prowadzona może być wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienie instruktorskie. Naukę pływania w obiekcie regulują odrębne przepisy.
35. Korzystającym z Parku Wodnego nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności nie wolno:
 1. hałasować
 2. biegać
 3. skakać do wody z brzegów basenu
 4. wpychać i wrzucać do wody innych użytkowników
 5. wchodzić na balustrady, murki okalające baseny, kwietniki oraz inne urządzenia nie służącego do tego celu
 6. używać sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest on przeznaczony
 7. wnosić toreb, za wyjątkiem toreb z rzeczami do pielęgnacji dzieci oraz sprzętem pływackim
 8. konsumować, wnosić własnych napojów oraz artykułów żywnościowych
 9. wrzucać do wody naczyń, resztek jedzenia i innych przedmiotów
 10. wnosić na halę basenową napojów alkoholowych
 11. niszczyć wyposażenie i zieleń
 12. zanieczyszczać wodę
 13. wchodzić do zjeżdżalni od strony lądowiska
 14. wprowadzać psów i innych zwierząt
 15. siadać na linach,
 16. wchodzić do wody z gumą do żucia bądź cukierkiem w ustach.
36. Niecki basenów poniżej 1,20 m, parasol wodny, brodzik do nauki pływania, rwąca rzeka, brodzik dla dzieci, lądowisko zjeżdżalni, jacuzzi są dla osób nie potrafiących pływać, natomiast basen powyżej 1,20 m - basen sportowy jest dla osób potrafiących pływać.
37. Opiekun grupy zobowiązany jest do monitorowania stanu grupy na niecce basenowej i w wodzie.
38. Skargi i wnioski można składać Kierownikowi obiektu w dni robocze od 10:00 do 12:00 bądź w zeszycie „Skarg i wniosków” znajdującym się w kasie obiektu.
39. Kupienie biletu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
40. Osoby, które chcą korzystać z własnego sprzętu do nurkowania zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody od kierownika obiektu.
41. W każdej z niecek basenowych obowiązuje ruch prawostronny. Zabrania się pływania w poprzek basenu.
42. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
43. Klient korzystający z ulg i zniżek zobowiązany jest przed zakupem biletu do okazania dokumentów upoważniających go do korzystania z ulg i zniżek.
44. Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę składającą się z minimum 10 osób:
 1. grupa przedszkolna
 2. grupa szkolna - podstawowa
 3. grupa szkolna - ponadpodstawowa
 4. świetlica środowiskowa
 5. kolonie
 6. półkolonie
 7. obozy.
45. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Obiektu.

Płatność oraz zasady obowiązujące przy wejściu i wyjściu

1. Wykupienie usługi upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren pływalni.
2. Czas usługi liczony jest od momentu zakupu biletu i przekroczenia bramki „wejście” do chwili wyjścia, tj. przekroczenie bramki „wyjście”.
3. Wejście na pływalnie odbywa się po wpłaceniu z góry ustalonej zgodnie z cennikiem kwoty i otrzymaniu czytnika kodującego (transpondera) w kasie przy wejściu.
4. Czytnik kodujący jest jednocześnie biletem wstępu.
5. Czytnik kodujący jest zwracany do kasy po wyjściu z szatni części basenowej i uregulowaniu należności za dodatkowy czas przebywania na pływalni wg obowiązującego cennika.
6. Przekroczenie bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi.
7. Po oddaniu czytnika kodującego i rozliczeniu się w kasie powrót do szatni jest zabroniony.
8. Za zniszczenie, zgubienie czytnika kodującego pobierana jest opłata w wysokości 45,- zł.
9. Uprawnienia do wstępów ulgowych określa cennik pływalni, po okazaniu stosownych dokumentów.
10. Czytnik kodujący należy oddać indywidualnie, w przypadku wejść grupowych czytnik i wszystkie identyfikatory grupy oddaje opiekun.

Odpowiedzialność i kary

1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. MOSiR Konin nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel pływalni można odebrać w szatni lub biurze administracji w obiekcie na podstawie pisemnego wniosku właściciela.
3. MOSiR Konin nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

Lokalizacja obiektu