Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Obiekt Rekreacyjno Sportowy "Rondo"
REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH
 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania pływalni.

 4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 10 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć oraz za pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni.

 5. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.

 6. Opiekun grupy zobowiązany jest do założenia pisemnego oświadczenia, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie - a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego - oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach.

 7. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich. Zgodnie z tą wiedzą - w porozumieniu z ratownikiem - układa program pobytu grupy na pływalni i korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych.

 8. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji parku wodnego.

 9. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, oraz regulaminem uczestników grup zorganizowanych i bezwzględnego przestrzegania wszystkich ustaleń w nich zawartych.

 10. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach: szatni, natrysków i toalet, hali basenowej.

 11. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
  - 15 osób (dzieci w wieku 7-15 lat),
  - 15 osób (młodzież w wieku 15-25 lat),
  - 1 osoba niepełnosprawna bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

 12. Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę składającą się z minimum 10 osób i jest nią: grupa przedszkolna, grupa szkolna, grupa gimnazjalna, grupa ponadgimnazjalna, świetlica środowiskowa, stowarzyszenie, fundacja, kolonia, półkolonia, obóz.

 13. W czasie pobytu grupy na pływalni jej opiekunowie zobowiązani są do dopilnowania uczestników i przestrzegania przez nich regulaminów, bezpiecznego, spokojnego, kulturalnego zachowania, nie hałasowania i nie niszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie obiektu.

 14. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie.

 15. Na pływalnię nie będą wpuszczane grupy bez opiekuna.

 16. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w szatni, pod natryskami i w hali basenowej, przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.

 17. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzi wszystkich uczestników i sam jest przez nich widziany.

 18. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  - wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni basenowych,
  - dopilnowanie, by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne,
  - zapoznanie uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
  - załatwienie w kasie wszystkich formalności związanych z wejściem grupowym oraz pobranie transponderów dla członków grupy,
  - przekazanie transponderów uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i transponderów,
  - podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów pływalni, podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy,
  - wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe i klapki, umieszczenia odzieży i obuwia w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
  - wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i toaletami,
  - wskazanie umywalek i ubikacji oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i umywalek w czasie całego pobytu w hali basenowej,
  - dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
  - dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika,
  - wprowadzenie grupy z pomieszczenia natrysków do hali basenowej oraz dopilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy w nogomyjach,
  - zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
  - zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
  - ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pbytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
  - przebywanie na podeście startowym zjeżdżalni podczas korzystania przez uczestników grupy z tej atrakcji,
  - przebywanie przy jacuzzi podczas korzystania przez uczestników grupy,
  - przebywanie na obrzeżu niecki rwącej rzeki podczas korzystania z niej uczestników grupy, przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu wypożyczonego sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
  - po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
  - zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wprowadzenie grupy hali basenowej pod natryski i do sanitariatów,
  - dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej,
  - dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
  - zebranie od uczestników grupy transpondetów i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
  - wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni, rozliczenie się w kasie z czasu pobytu grupy na pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

 19. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Obiektu Rekreacyjno-Sportowego RONDO w Koninie.

 20. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie ratownikowi każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni i potwierdzenie zdarzenia odnośnym wpisem w Dzienniku pracy ratowników oraz sporządzenie wraz z ratownikiem protokołu wypadku.

 21. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni.

 22. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie pływalni przepisów.

 23. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z pływalni jest umowa.

 24. W przypadku braku umowy korzystania z Obiektu, opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie pływalni na "Oświadczeniu opiekuna grupy zorganizowanej".

 25. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest przed wejściem z grupą do Obiektu do wypełnienia druku "Oświadczenie opiekuna grupy" w celu ustalenia zasad korzystania z obiektu przez grupę (druk dostępny w kasie obiektu oraz na stronie internetowej www.mosirkonin.pl).

 26. Dane zawarte w Oświadczeniu opiekuna grupy stanowią tajemnicę firmy i przechowywane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz nie będą wykorzystywane w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).

 27. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni - brygadzista ratowników ma prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia z niej grupy bez zwrotu poniesionych kosztów.
strony internetowe | lexurio.pl