Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Osiedlowe Boiska Sportowe

REGULAMIN – Osiedlowe Boisko Sportowe NIESŁUSZ

§ 1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze Osiedlowego Boiska Sportowego NIESŁUSZ, przy
ul. Wyspiańskiego, którego administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.
2. Wejście na teren Osiedlowego Boiska Sportowego NIESŁUSZ oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim obowiązujących.

§ 2
PRZEZNACZENIE
1. Osiedlowe Boisko Sportowe jest miejscem, w którym odbywają się zajęcia i imprezy sportowe, rekreacyjno-ruchowe oraz kulturalne.
2. Osiedlowe Boisko Sportowe jest miejscem powszechnie dostępnym, niemniej jednak zasady przebywania na jego terenie i pierwszeństwo korzystania z urządzeń sportowych oraz innych określa
i posiada Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie lub osoby upoważnione.
3. Zasady przebywania na terenie Osiedlowego Boiska Sportowego podczas imprez sportowych, kulturalnych, estradowych lub innych określa organizator.

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA Z OSIEDLOWEGO BOISKA SPORTOWEGO
1. Na terenie Osiedlowego Boiska Sportowego mogą przebywać osoby korzystające z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć.
2. Grupy zorganizowane korzystają z boisk, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera lub kierownika danej grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego mienia.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca wykorzystania przedmiotu najmu w przypadkach, które stanowią zagrożenie dla jego jakości użytkowej.
4. Korzystający z przedmiotu najmu zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi technicznej MOSiR Konin lub innych osób upoważnionych przez Dyrektora MOSiR w Koninie.

§ 4
ZAKAZY
1. Na terenie Osiedlowego Boiska Sportowego zakazuje się:
a. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia znajdujące się na terenie boiska, m.in. fasady, płoty, ogrodzenia boisk, urządzenia oświetleniowe,
b. rozniecania ognia na terenie boiska,
c. pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach zlokalizowanych na terenie Osiedlowego Boiska Sportowego ,
d. wprowadzania psów i innych zwierząt,
e. załatwiania potrzeb fizjologicznych,
f. jeżdżenia samochodami, motocyklami, rowerami i innymi pojazdami po nawierzchni boisk,
g. spożywania napojów alkoholowych,
h. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Osiedlowego Boiska Sportowego będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koninie.                                              Administrator            
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lokalizacja obiektu


projekt: laskovski.pl