Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Sala sportowa ul. Kurów

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego na obiekcie sportowym - obowiązujące podczas pandemii COVID-19

  1. Administrator czuwa nad liczbą osób przebywających na obiekcie. Każdy z użytkowników indywidualnych lub opiekun grupy dokonuje zgłoszenia osób wchodzących na obiekt.
  2. Administrator udostępnia uczestnikom dostęp do WC (męski/damski), szatni i natrysków.
  3. Każdego z użytkowników obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektu.
  4. Za dezynfekcję osobistego sprzętu sportowego odpowiadają uczestnicy zajęć lub trener/opiekun grupy.
  5. Za dezynfekcję urządzeń sportowych odpowiada administrator, jak również prowadzący zajęcia.
  6. Po zakończonych zajęciach należy niezwłocznie opuścić obiekt.
  7. O udostępnieniu obiektu i ewentualnej konieczności jego opuszczenia decyduje administrator, organizując 15 minutowe przerwy między grupami.

Regulamin sali

§ 1
Sala Sportowa przy ul. Kurów 1 w Koninie jest własnością Gminy Konin, zarządzaną przez MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KONINIE z siedzibą przy ul. Kurów 1.

§ 2
Z obiektu i sprzętu sportowo-rekreacyjnego korzystać mogą szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby prywatne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządzającym lub po uiszczeniu opłaty na godziny ogólnodostępne, zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 3
W trakcie zajęć wstęp na obiekt mają tylko uczestnicy zajęć.

§ 4
Osoby biorące udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zobowiązane są do posiadania stroju sportowego i zmiany obuwia na obuwie sportowe.

§ 5
1. Szatnia dla ćwiczących grup jest udostępniana na 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć, którą należy opuścić 10 minut po zakończeniu zajęć.
2. Grupa musi opuścić obiekt w ciągu 15 minut po zakończeniu zajęć.

§ 6
Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią zobowiązane są do przybycia na obiekt, na 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć i opuszczenia obiektu po wyjściu ostatniego z uczestników zajęć.

§ 7
Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu.

§ 8
Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu lub sprzęt sportowy zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.

§ 9
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

§ 10
Obsługa sali nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pieniądze i wartościowe rzeczy.

§ 11
Na terenie sali obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, wrotkach i innym podobnym sprzęcie, jak również zakaz wnoszenia i wprowadzania w/w sprzętu na teren obiektu.

§ 12
W sali przebywać może jednorazowo nie więcej niż 50 osób.

§ 13
Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą pozbawione prawa korzystania z obiektu.

§ 14
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy składać w siedzibie MOSiR ul. Kurów 1 – tel./063/243 00 60.

Lokalizacja obiektu


projekt: laskovski.pl