Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Stadion im. Mariana Paska

Regulamin boiska ze sztuczną trawą

 1. Administratorem boiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1.

 2. Wejście na teren boiska oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim obowiązujących.

 3. Boisko nie jest miejscem powszechnie dostępnym. Pierwszeństwo w korzystaniu z niego mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koninie.

 4. Korzystający z boisk i urządzeń sportowych ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie.

 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca wykorzystania przedmiotu najmu w przypadkach, które stanowią zagrożenie dla jego jakości użytkowej.

 6. Korzystający z przedmiotu najmu zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi technicznej stadionu.

 7. Na terenie boiska zakazuje się:

  • przebywania pod wpływem napojów alkoholowych i środków odurzających,

  • dewastacji obiektu,

  • wprowadzania zwierząt,

  • wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych,

  • zaśmiecania obiektu,

  • rozniecania ognia,

  • wchodzenia na nawierzchnię boiska w niewłaściwym obuwiu:

   a)  obuwie na wysokim obcasie,
   b)  buty piłkarskie z metalowymi kołkami.
 8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz pozostawione przez uczestników mienie.

 9. Osoby naruszające bezpieczeństwo i porządek na terenie boiska będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.

 10. Przypadki nieprzestrzegania regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu - Tel. (0-63) 243 00 69 lub Policji tel. 997 i Straży Miejskiej tel. 986.ADMINISTRATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kurów 1, 62-510 Konin
tel. 63 243 00 60

Telefon Alarmowy - 112
Straż Miejska - 986


Lokalizacja obiektu