Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Stadion im. Mariana Paska

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego na obiekcie sportowym - obowiązujące podczas pandemii COVID-19

 1. Administrator czuwa nad liczbą osób przebywających na obiekcie. Każdy z użytkowników indywidualnych lub opiekun grupy dokonuje zgłoszenia osób wchodzących na obiekt.
 2. Administrator udostępnia uczestnikom dostęp do WC (męski/damski).
 3. Każdego z użytkowników obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektu (środek dezynfekcyjny dostępny przed wejściem do budynku zaplecza szatniowego).
 4. Za dezynfekcję osobistego sprzętu sportowego odpowiadają uczestnicy zajęć lub trener/opiekun grupy.
 5. Za dezynfekcję urządzeń sportowych odpowiada administrator.
 6. Po zakończonych zajęciach należy niezwłocznie opuścić obiekt.
 7. O udostępnieniu obiektu i ewentualnej konieczności jego opuszczenia decyduje administrator, organizując 15 minutowe przerwy na zapewnienie odstępu między wchodzącymi i wychodzącymi grupami.

Regulamin korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią

Stadion piłkarski MOSiR w Koninie ul. Dmowskiego 4

 1. Administratorem boiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1.
 2. Boisko nie jest miejscem powszechnie dostępnym. Pierwszeństwo w korzystaniu z niego mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji w MOSiR w Koninie oraz odpłatności zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 3. Korzystający z boiska i urządzeń ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie. Zobowiązani są także do podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi stadionu piłkarskiego.
 4. Na terenie boiska sportowego zakazuje się:
  • dewastacji obiektu,
  • przebywania pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych,
  • rozniecania ognia,
  • zaśmiecania obiektu,
  • wchodzenia na boisko w niewłaściwym obuwiu, tj. buty piłkarskie z metalowymi korkami, obuwie na wysokim obcasie.
 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz za pozostawione przez uczestników zajęć sportowych mienie.
 6. Osoby naruszające porządek i bezpieczeństwo na terenie boiska, będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 7. Przypadki nieprzestrzegania regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi technicznej stadionu, administratorowi obiektu - tel. 063 243 00 69, Policji tel. 997 lub Straży Miejskiej tel. 986.

Lokalizacja obiektu


projekt: laskovski.pl