Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Biegi dziecięco-młodzieżowe
Regulamin 2019

XXI OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU MILOWEGO SŁUPA

BIEGI DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWE

I. CELE

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży Miasta Konina.
 3. Propagowanie lokalnych imprez biegowych.
 4. Promocja Miasta Konina.
 5. Uczczenie obchodów Konińskiego Roku Zofii Urbanowskiej.

II. ORGANIZATORZY

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.
 2. Urząd Miejski w Koninie.

III. PATRONAT HONOROWY

 1. Prezydent Miasta Konina – Piotr Korytkowski.

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. 17. maja 2019 r. (piątek).
 2. Konin - stadion MOSiR im. M. Paska, ul. Dmowskiego 4, 62-500 Konin.Biegi młodzieżowe:

od godz. 11.00 dla roczników 1999-2002

od godz. 11.50 dla roczników 2003-2005
          Biegi dziecięce:

od godz. 10.00 dla przedszkoli

od godz. 13.00 dla szkół podstawowych

V. DYSTANSE BIEGÓW

 1. Biegi młodzieżowe od 1000 do ok. 2000 m.
 2. Biegi dziecięce od 150 m do 1000 m.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegach dziecięco – młodzieżowych może startować młodzież roczników 1999 i młodsza wg kategorii wiekowej. Obowiązuje strój sportowy . W przypadku braku stroju zawodnik może zostać wycofany z biegu.
 2. Do udziału w biegach dziecięco – młodzieżowych dopuszczeni będą uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego – obowiązuje zbiorcza lista zgłoszeniowa (potwierdzona przez dyrektora szkoły - jak dla WIMS) lub indywidualne zgłoszenie rodzica.
 3. Zawodnicy w biegach dziecięco-młodzieżowych muszą posiadać kartę startową (14x10 cm) wykonaną i czytelnie wypełnioną z danymi: imię i nazwisko, rocznik, szkoła (pieczątka), miejscowość, gmina, powiat.
 4. Zawodnicy, rodzice dzieci oraz opiekunowie, zgłaszając się do zawodów lub przedkładając listę organizatorowi, akceptują regulamin imprezy.
VII. KATEGORIE BIEGOWE
 1. Biegi dziecięce:

- Przedszkolaki:

 • chłopcy/dziewczynki rocznik 2012 i mł.
 • chłopcy/dziewczynki rocznik 2016 i mł.

- Szkoły podstawowe:

 • chłopcy/dziewczynki rocznik 2011
 • chłopcy/dziewczynki rocznik 2010
 • chłopcy/dziewczynki rocznik 2009
 • chłopcy/dziewczynki rocznik 2008
 • chłopcy/dziewczynki rocznik 2007
 • chłopcy/dziewczynki rocznik 2006
 • chłopcy/dziewczynki rocznik 2003 - 2005

      2. Biegi młodzieżowe:

- Szkoły ponadpodstawowe:

 • chłopcy/dziewczynki rocznik 1999 - 2002

VIII. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY:

 • godz. 10.00 – bieg nr 1 – chłopcy przedszkolaki rocz. 2012 i mł. – dystans ok. 250 m
 • godz. 10.15 – bieg nr 2 – dziewczynki przedszkolaki rocz. 2012 i mł. – dystans ok. 250 m
 • godz. 10.30 – bieg nr 3 – chłopcy przedszkolaki rocz. 2016 – dystans ok. 150 m
 • godz. 10.45 – bieg nr 4 – dziewczynki przedszkolaki rocz. 2016 – dystans ok. 150 m
 • godz. 11.00 – bieg nr 5 – chłopcy rocz.1999 - 2002, dystans ok. 2000 m
 • godz. 11.25 – bieg nr 6 – dziewczęta rocz.1999 - 2002, dystans ok. 1500 m
 • godz. 11.50 – bieg nr 7 – chłopcy rocz. 2003-2005, dystans ok. 1200 m
 • godz. 12.10 – bieg nr 8 – dziewczęta rocz. 2003-2005, dystans ok. 1000 m
 • godz. 12:20 – 12:50 PRZERWA TECHNICZNA
 • godz. 13.00 – bieg nr 9 – chłopcy rocz. 2011 – dystans ok. 300 m
 • godz. 13.15 – bieg nr 10 – dziewczynki rocz. 2011 – dystans ok. 300 m
 • godz. 13.30 – bieg nr 11 – chłopcy rocz. 2010 – dystans ok. 300 m
 • godz. 13.45 – bieg nr 12 – dziewczynki rocz. 2010 – dystans ok. 300 m
 • godz. 14.00 – bieg nr 13 – chłopcy rocz. 2009 – dystans ok. 400 m
 • godz. 14.15 – bieg nr 14 – dziewczynki rocz. 2009 – dystans ok. 400 m
 • godz. 14.30 – bieg nr 15 – chłopcy rocz. 2008 – dystans ok. 500 m
 • godz. 14.45 – bieg nr 16 – dziewczęta rocz. 2008 – dystans ok. 500 m
 • godz. 15.00 – bieg nr 17 – chłopcy rocz. 2007 – dystans ok. 1000 m
 • godz. 15.15 – bieg nr 18 – dziewczęta rocz. 2007 – dystans ok. 1000 m
 • godz. 15.30 – bieg nr 19 – chłopcy rocz. 2006 – dystans ok. 1000 m
 • godz. 15.45 – bieg nr 20 – dziewczęta rocz. 2006 – dystans ok. 1000 m

UWAGA! Indywidualna dekoracja zwycięzców biegów dziecięco-młodzieżowych miejsc od 1. do 3. bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych biegów.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyspieszenia lub opóźnienia poszczególnych biegów.

IX. KLASYFIKACJE

 1. Klasyfikacja indywidualna - wszystkich biegów oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców, wg kategorii wiekowych.
 2. Klasyfikacja zespołowa - dziewcząt i chłopców łącznie - zgodnie z punktacją drużynową :

1 m-sce – 30 pkt., 2 m-sce – 29 pkt. itd., zawodnicy, którzy zajmą miejsce 30. i dalsze otrzymują 1 pkt.w kategoriach:

 • Przedszkoli
 • Szkół Podstawowych
 • Szkół Ponadpodstawowych.

X. NAGRODY

 1. Upominki indywidualne
- zdobywcy miejsc od 1. do 3. oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców: medal i dyplom we wszystkich kategoriach wiekowych,
- każdy z uczestników/uczestniczek otrzyma numer startowy,
- każdy z uczestników/uczestniczek otrzyma gadżet okolicznościowy,- każdy z uczestników/uczestniczek będzie miał możliwość pobrania ze strony internetowej swojego zdjęcia z biegu.

      2. Upominki zespołowe
-
wg klasyfikacji podanej w pkt. VIII.2. - za miejsca od 1. do 3. - statuetka i dyplom.

      3. Prawa do przyznanego upominku nie można przenosić na inne osoby.
      4. Konkursy z nagrodami.
      5. Pula upominków może ulec zmianie.

XI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń zawodników do biegów dziecięco - młodzieżowych dokonują opiekunowie (nauczyciele) grup lub rodzice na formularzach dostępnych na stronie www.mosirkonin.pl i przedkładają je w dniu imprezy w biurze zawodów.
 2. Zbiorcze listy zgłoszeniowe muszą być opatrzone podpisem dyrektora, zawodników i opiekuna oraz pieczęcią szkoły (klubu, jednostki delegującej).
 3. Opiekunowie grup szkolnych biorą na siebie odpowiedzialność posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych, startujących zawodników (uczniów).
 4. Weryfikacji uczestników biegów dziecięco – młodzieżowych w biurze zawodów dokonują wyłącznie opiekunowie grup lub rodzice (zgłoszenia, odbiór kart startowych, listy).

XII. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z XXI Ogólnopolskim Biegiem Milowego Słupa oraz II Marszu z Kijkami należy składać wyłącznie pisemnie wraz z uzasadnieniem do Organizatora listem poleconym na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie ul. Kurów 1,
  62-510 Konin,
  z dopiskiem „XXI Bieg Milowego Słupa” w terminie max. 5 (pięciu) dni od daty przeprowadzenia imprezy (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. XIV.1 nie będą rozpatrywane.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Decyzja Dyrektora Biegu w sprawie reklamacji dotyczących XXI Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa oraz II Marszu z Kijkami jest ostateczna.

XIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej jako: MOSiR)
 2. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych pełni wyznaczony inspektor ochrony danych Jacek Andrzejewski, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl
 3. Dane osobowe uczestników zawodów przetwarzane są w następujących celach:
 • rozpatrzenia i dalszej realizacji zgłoszenia oraz zapewnienia uczestnictwa w zawodach sportowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzaniem jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora),
 • wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową MOSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej,
 • obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek i mienie w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilnego,
 • publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie publicznym jakim w tym przypadku jest pokazanie transparentności działalności MOSiR, popularyzacji sportu jak i samego wydarzenia),
 • publikacji wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (zgoda osoby, której dane dotyczą)
       4. MOSiR będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług         IT      wspomagających zarządzanie niniejszymi zawodami, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, Miastu Konin.
       5. Dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
 • w celu realizacji zgłoszenia oraz organizacji zawodów- do momentu ich zakończenia,
 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych
 • 5 pełnych lat od momentu zakończenia zawodów,
 • W celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia zawodów,
 • W celu publikacji wizerunku- do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia zawodów nawet jeśli zgoda nie zostanie wycofana,
 • W celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 3 miesiące od zakończenia zawodów

       6. Każdy uczestnik posiada następujące prawa wynikające z RODO*:

 • Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*),
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO*),
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu umożliwienia MOSiR rozpatrzenia oraz dalszej realizacji zgłoszenia. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie powyższych celów. Podanie danych osobowych na podstawie zgody pozostaje bez wpływu na pozostałe cele w tym możliwość uczestniczenia w przedmiotowych zawodach sportowych.

XIV. PUBLIKACJA INFORMACJI O WYNIKACH ZAWODÓW ORAZ LISTACH STARTOWYCH UCZESTNIKÓW

 1.  W celu ułatwienia dostępu do informacji dla osób zainteresowanych wydarzeniem, promocji zawodów, popularyzacji kultury fizycznej jak i zapewnienia transparentności działalności, MOSiR będzie publikował informacje o uczestnikach zawodów na stronie internetowej www.mosirkonin.pl, www.facebook.com/mosirkonin .
 2. Organizator będzie publikował powyższe informacje w terminie określonym niniejszym regulaminem zaś sam zakres publikowanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer startowy, zadeklarowaną miejscowość z której pochodzi uczestnik, nazwa szkoły lub klubu sportowego, który reprezentuje uczestnik zawodów, osiągnięty wynik sportowy.
 3. Jeżeli uczestnik zawodów będzie chciał wnieść zastrzeżenia co do publikacji jego danych osobowych w tym żądać realizacji swoich praw wynikających z RODO* proszony jest o kontakt z organizatorem zawodów – Miejski Ośrodek i Rekreacji w Koninie.

XV. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ZAWODÓW

 1.  MOSiR w celu promocji samego wydarzenia, promocji kultury fizycznej i sportu oraz w celu pokazania transparentności swojego działania będzie wykonywał zdjęcia, a także nagrania głosowe i video z przebiegu zawodów.
 2. Zdjęcia oraz nagrania głosowe i video o których mowa w pkt. 1 będą publikowane na stronie internetowejwww.mosirkonin.pl, facebook.com/mosirkonin oraz na telebimie podczas zawodów.
 3. MOSiR będzie dochowywał możliwie najlepszej staranności w pozyskiwaniu zgody na publikację wizerunku utrwalonego na przedmiotowych zdjęciach lub nagraniach video jednakże od osób od których zgody nie będzie w stanie uzyskać poprzez np. brak możliwości identyfikacji osoby w momencie zbierania zgody, MOSiR będzie stosował zapisy art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W przypadku gdyby osoba nie chciała by jej wizerunek był publikowany na materiałach video bądź fotografiach dokonanych w trakcie imprezy, proszona jest o zgłoszenie się w jej trakcie do przedstawiciela MOSiR w celu wniesienia niniejszego żądania.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników XXI Biegu Milowego Słupa obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Trasy biegów przebiegać będą po nawierzchni trawiastej, asfaltowej lub gruntowej.
 3. Na miejscu dostępny będzie dystrybutor z wodą pitną.
 4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
 6. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
 7. Grupy szkolne są zobowiązane do zabezpieczenia sprzętu i strojów we własnym zakresie.
 8. Organizator nie zabezpiecza szatni i nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione w trakcie imprezy.
 9. Sprawy sporne lub nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator, na podstawie pisemnego wniosku do Dyrektora Biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny lub przerwania jej w razie złych warunków atmosferycznych.
 11. Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
 12. Koszty osobowe pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie.
 13. Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 14. Organizator zastrzega sobie wyłączność zmian i interpretacji niniejszego regulaminu.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

strony internetowe | lexurio.pl