A A A
Stadion Piłkarski im. Mariana Paska

Regulamin korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią
Stadion piłkarski MOSiR w Koninie ul. Dmowskiego 4

  1. Administratorem boiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1.
  2. Boisko nie jest miejscem powszechnie dostępnym. Pierwszeństwo w korzystaniu z niego mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji w MOSiR w Koninie oraz odpłatności zgodnej z obowiązującym cennikiem.
  3. Korzystający z boiska i urządzeń ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie. Zobowiązani są także do podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi stadionu piłkarskiego.
  4. Na terenie boiska sportowego zakazuje się:
    • dewastacji obiektu,
    • przebywania pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
    • wprowadzania zwierząt,
    • wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych,
    • rozniecania ognia,
    • zaśmiecania obiektu,
    • wchodzenia na boisko w niewłaściwym obuwiu, tj. buty piłkarskie z metalowymi korkami, obuwie na wysokim obcasie.
  5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz za pozostawione przez uczestników zajęć sportowych mienie.
  6. Osoby naruszające porządek i bezpieczeństwo na terenie boiska, będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
  7. Przypadki nieprzestrzegania regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi technicznej stadionu, administratorowi obiektu - tel. 063 243 00 69, Policji tel. 997 lub Straży Miejskiej tel. 986.