Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Boisko Osiedlowe w Koninie

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego na obiekcie sportowym - obowiązujące podczas pandemii COVID-19

 1. Administrator czuwa nad liczbą osób przebywających na obiekcie. Każdy z użytkowników indywidualnych lub opiekun grupy dokonuje zgłoszenia osób wchodzących na obiekt.
 2. Administrator udostępnia uczestnikom dostęp do WC (męski/damski), szatni.
 3. Każdego z użytkowników obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektu (środek dezynfekcyjny dostępny przed wejściem do budynku zaplecza szatniowego).
 4. Za dezynfekcję osobistego sprzętu sportowego odpowiadają uczestnicy zajęć lub trener/opiekun grupy.
 5. Za dezynfekcję urządzeń sportowych odpowiada administrator, jak również proawdzący zajęcia.
 6. Po zakończonych zajęciach należy niezwłocznie opuścić obiekt.
 7. O udostępnieniu obiektu i ewentualnej konieczności jego opuszczenia decyduje administrator, organizując 15 minutowe przerwy na zapewnienie odstępu między wchodzącymi i wychodzącymi grupami.

Regulamin boiska WILKÓW

OSIEDLOWE BOISKO SPORTOWE „WILKÓW” – ORLIK 2012

 1. Na terenie boiska zakazuje się:
 2. Korzystający z przedmiotu najmu zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi technicznej Stadionu Piłkarskiego.
 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca wykorzystania przedmiotu najmu w przypadkach, które stanowią zagrożenie dla jego jakości użytkowej.
 4. Korzystający z boisk i urządzeń sportowych ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie.
 5. Boisko nie jest miejscem powszechnie dostępnym. Pierwszeństwo w korzystaniu z niego mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koninie.
 6. Wejście na teren boiska oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim obowiązujących.
 7. Administratorem boiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1.
  1. przebywania pod wpływem napojów alkoholowych i środków odurzających,
  2. dewastacji obiektu,
  3. wprowadzania zwierząt,
  4. wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych,
  5. zaśmiecania obiektu,
  6. rozniecania ognia,
  7. wchodzenia na nawierzchnię boiska do piłki nożnej w niewłaściwym obuwiu:
   • obuwie na wysokim obcasie,
   • obuwie piłkarskie z metalowymi kołkami,
  8. wchodzenia na nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego w niewłaściwym obuwiu:
   • obuwie piłkarskie,
   • obuwie na wysokim obcasie
 8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz pozostawione przez uczestników mienie.
 9. Osoby naruszające bezpieczeństwo i porządek na terenie boiska będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 10. Przypadki nieprzestrzegania regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu - Tel. (0-63) 243 00 69 lub Policji tel. 997 i Straży Miejskiej tel. 986.

 

Lokalizacja obiektu