Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Boisko Osiedlowe w Koninie

Regulamin boiska WILKÓW

OSIEDLOWE BOISKO SPORTOWE „WILKÓW” – ORLIK 2012

1. Na terenie boiska zakazuje się:
a) przebywania pod wpływem napojów alkoholowych i środków odurzających,
b) dewastacji obiektu,
c) wprowadzania zwierząt,
d) wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych,
e) zaśmiecania obiektu,
f) rozniecania ognia,
g) wchodzenia na nawierzchnię boiska do piłki nożnej w niewłaściwym obuwiu:
    obuwie na wysokim obcasie,
    obuwie piłkarskie z metalowymi kołkami,
h) wchodzenia na nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego w niewłaściwym obuwiu:
    obuwie piłkarskie,
    obuwie na wysokim obcasie.
2. Korzystający z przedmiotu najmu zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi technicznej Stadionu Piłkarskiego.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca wykorzystania przedmiotu najmu
w przypadkach, które stanowią zagrożenie dla jego jakości użytkowej.
4. Korzystający z boisk i urządzeń sportowych ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie.
5. Boisko nie jest miejscem powszechnie dostępnym. Pierwszeństwo w korzystaniu z niego mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koninie.
6. Wejście na teren boiska oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim obowiązujących.
7. Administratorem boiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1.
8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz pozostawione przez uczestników mienie.
9. Osoby naruszające bezpieczeństwo i porządek na terenie boiska będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
10. Przypadki nieprzestrzegania regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu - Tel. (0-63) 243 00 69 lub Policji tel. 997 i Straży Miejskiej tel. 986.

 

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego na obiekcie sportowym - obowiązujące podczas pandemii COVID-19

  1. Administrator czuwa nad liczbą osób przebywających na obiekcie. Każdy z użytkowników indywidualnych lub opiekun grupy dokonuje zgłoszenia osób wchodzących na obiekt.
  2. Administrator udostępnia uczestnikom dostęp do WC (męski/damski), szatni.
  3. Każdego z użytkowników obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektu (środek dezynfekcyjny dostępny przed wejściem do budynku zaplecza szatniowego).
  4. Za dezynfekcję osobistego sprzętu sportowego odpowiadają uczestnicy zajęć lub trener/opiekun grupy.
  5. Za dezynfekcję urządzeń sportowych odpowiada administrator, jak również prowadzący zajęcia.
  6. Po zakończonych zajęciach należy niezwłocznie opuścić obiekt.
  7. O udostępnieniu obiektu i ewentualnej konieczności jego opuszczenia decyduje administrator, organizując 15 minutowe przerwy na zapewnienie odstępu między wchodzącymi i wychodzącymi grupami.

Lokalizacja obiektu