Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Hala szermiercza ul. Dworcowa

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego na obiekcie sportowym - obowiązujące podczas pandemii COVID-19

 1. Administrator czuwa nad liczbą osób przebywających na obiekcie. Każdy z użytkowników indywidualnych lub opiekun grupy dokonuje zgłoszenia osób wchodzących na obiekt.
 2. Administrator udostępnia uczestnikom dostęp do WC (męski/damski), szatni i natrysków.
 3. Każdego z użytkowników obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektu (środek dezynfekcyjny dostępny przed wejściem do pokoju obsługi obiektu).
 4. Uczestnicy zajęć korzystają z osobistego sprzętu sportowego i we własnym zakresie uczestnicy lub trener/opiekun odpowiadają za jego dezynfekcję.
 5. Po zakończonych zajęciach należy niezwłocznie opuścić obiekt.
 6. O udostępnieniu obiektu i ewentualnej konieczności jego opuszczenia decyduje administrator.

Regulamin Hali Szermierczej

 1. Hala szermiercza jest obiektem sportowym administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1, wynajmowanym przez Koniński Klub Szermierczy.
 2. Celem działalności hali szermierczej jest służenie społeczeństwu miasta Konina w zakresie organizacji imprez sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, jak również udostępnianie obiektu szkołom. 
 3. Hala szermiercza jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, w weekendy zgodnie z kalendarzem imprez.
 4. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym na dany sezon sportowy harmonogramem.
 5. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali szermierczej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
 6. Za grupy odbywające zajęcia w hali szermierczej pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
 7. Osoby korzystające z hali szermierczej mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą opiekuna (trenera, instruktora).
 8. Z hali szermierczej mogą korzystać:
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem (nauczyciela, instruktora, trenera)
  • pełnoletni zawodnicy klubu za zgodą instruktora, trenera.
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych zawodów szermierczych z udziałem publiczności.
 9. Z hali szermierczej nie mogą korzystać osoby: 
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 10. Obowiązkiem osób korzystających z hali szermierczej jest: 
  • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
  • założenia właściwego obuwia sportowego (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali szermierczej zabrudzeń, rys itp.),
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali szermierczej,
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali szermierczej, szatni  i pomieszczeniach sanitarnych,
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 11. Przebywającym na terenie hali szermierczej nie wolno:
  • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
  • wnosić i używać sprzętu bez atestów,
  • wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej.
 12. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali szermierczej po każdych zajęciach.
 13. Organizator imprez sportowych zobowiązany jest opłacić należności związane z ochroną praw autorskich.
 14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali szermierczej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.
 16. Na terenie obiektu zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 17. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, instruktorowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali szermierczej.
 20. Wszystkich użytkowników hali szermierczej zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego "Regulaminu".

Lokalizacja obiektu


projekt: laskovski.pl