Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Miejski Ośrodek Wypoczynkowy "Przystań Gosławice"
Usługi przystani wodnej

Procedura rezerwacji miejsc postojowych na ,,Przystani Gosławice".


Przed złożeniem wniosku należy bezwzględnie zapoznać się z cennikiem,  regulaminem przystani oraz rozkładem miejsc postojowych.
1. Aby dokonać rezerwacji miejsca w porcie „Przystani Gosławice” na sezon 2019, należy pobrać, dokładnie wypełnić, podpisać i dostarczyć wniosek w jeden z poniższych sposobów:
- na adres e-mail sekretariat@mosirkonin.pl  (skan oryginału)
- pocztą tradycyjną pod adres MOSiR Konin, ul. Kurów 1, 62-510 Konin (oryginał)
- osobiście do siedziby MOSiR w Koninie przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (oryginał).
2. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 01. marca 2019 r. od godz. 7:30
3. Zgodnie z Regulaminem pierwszeństwo przydziału miejsc na sezon 2019 posiadają dotychczasowi rezydenci, którzy złożą wniosek do 07 marca 2019 r.
4. Od 8 marca 2019 r. przyjmowane będą wnioski złożone na cały sezon 2019 od osób nie będących rezydentami Przystani w sezonie 2018.
5. Wnioski na pobyt krótszy niż cały sezon można składać po 25 marca 2019 r.
6. O kolejności przyznawania miejsc decydować będzie wysokość wybranego pakietu i termin złożenia wniosku.
7. Wnioski niekompletne czy błędnie wypełnione, zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
8. Po zakończeniu rekrutacji z wnioskodawcami skontaktuje się pracownik MOSiR, w celu przygotowania umowy i określenia terminu uregulowania opłaty. Bardzo ważne jest podanie we wniosku aktywnego numeru telefonu do kontaktu.
9. Rekrutacja kończy się po wyczerpaniu miejsc postojowych.
Regulamin PRZYSTANI 2019
 1. Postanowienia ogólne i definicje
 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie,zwany dalej Administratorem jest zarządcą przystani wodnej w MOW „PRZYSTAŃ GOSŁAWICE”, zwanej dalej Przystanią,
 2. Osobą działającą w imieniu Administratora na Przystani jest wyznaczony przez Dyrektora pracownik, działający w oparciu o niniejszy Regulamin Przystani.
 3. Obszar Przystani obejmuje pomosty nr 1, nr 2 i nr 3, obszar slipu i hangarów oraz teren bezpośrednio przyległy do nich.
 4. Na terenie Przystani obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi, zatwierdzony przez Administratora.

      II. Przepisy porządkowe obowiązujące na Przystani.

 1. Przystań obsługiwana jest przez Administratora oraz podległy mu personel codziennie w godzinach:
  - w sezonie nawigacyjnym 7.00 - 19.00
  - w sezonie zimowym w godz. 7.00 - 15.00
  Sezon nawigacyjny trwa od 01.05. do 31.10., a sezon zimowy od 01.11. do 30.04.
 2. Prawo do przebywania na terenie Przystani mają:
 • pracownicy Przystani lub interesanci,
 • załogi jachtów zgłoszone u Administratora na postój,
 • członkowie klubów żeglarskich na podstawie umów lub zgód wydanych przez Administratora,
 • uczestnicy regat, zgrupowań, imprez oraz osoby im towarzyszące;
 • inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych.
 1. Na terenie Przystani zabrania się:
 • prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez zgody Administratora;
 • biwakowania i plażowania, w tym ustawiania parasoli, leżaków, stolików itp.
 • slipowania jednostek bez wniesienia opłaty i zgody Administratora,
 • korzystania z mediów (woda, prąd) bez wniesienia opłaty i zgody Administratora,
 • korzystania z urządzeń lub wyposażenia Przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 • wprowadzania psów,
 • zaśmiecania terenu oraz niszczenia elementów ochrony brzegu;
 • tarasowania przejść, pomostów, nabrzeża oraz slipu,
 • parkowania samochodów,
 • mycia samochodów i przyczep;
 • wędkowania z pomostów bez zgody Administratora,
 • tarasowania dróg przeciwpożarowych.
 1. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, zgodny z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 23:00 – 7:00.
 2. Personel Przystani może w każdej chwili zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu Przystani każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego Regulaminu, a w przypadku bezskutecznego wezwania, może poprosić o interwencję odpowiednie służby: policja, straż miejska, straż pożarna, inspekcja żeglugi śródlądowej, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów.
 3. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie:
 • slipowania łodzi na przyczepach nie posiadających suchych łożysk ślizgowych,
 • poruszania się pojazdami mechanicznymi w wodach przybrzeżnych,
 • wylewania za burtę jakichkolwiek nieczystości (np. z zęzy, toalet, zmywania naczyń), takie zachowanie spowoduje natychmiastowe usunięcie jednostki pływającej z Przystani oraz powiadomienie odpowiednich służb;
 • przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska;
 • wykonywania wszelkich prac remontowanych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody Administratora;
 • wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych;

      III. Przebywanie na terenie Przystani

 1. Prawo do zatrzymania się na akwenie Przystani przysługuje wszystkim jachtom, o ile pozwala na to miejsce w basenie Przystani.
 2. Postój jachtów gości powinien odbywać się według następującej procedury:
 • cumowanie na terenie Przystani i natychmiastowe zgłoszenie postoju u Administratora lub osobom dyżurnym,
 • dokonanie opłaty postojowej,
 • zajęcie miejsca przy nabrzeżu lub boi w miejscu wyznaczonym przez Administratora,
 • za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik.
 1. Właściciele jednostek stale stojących na terenie Przystani uiszczają opłatę postojową zgodnie z zawartą umową wg obowiązującego cennika.
 2. Jedna jednostka może zostać zacumowana tylko w sposób zgodny z ustalonym na Przystani schematem cumowania, zajmując tylko jedno miejsce postojowe. Zajęcie dwóch lub więcej miejsc wiąże się z uiszczeniem opłaty za kolejne miejsca.
 3. Na akwenie Przystani zabrania się:
 • kąpieli w basenie Przystani,
 • kotwiczenia w wejściu do basenu Przystani,
 • poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów lub urządzeń Przystani,
 • cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody Administratora,
 • zaśmiecania lub zanieczyszczania wód akwenu.
      IV. Wejście i wyjście z terenu Przystani
 1. Wchodzenie i wychodzenie z portu dozwolone jest tylko w porze dziennej tj. od świtu do zmroku.
 2. Sternicy wszystkich jachtów wchodzących na teren Przystani, a także jachtów wychodzących na czas powyżej 1 doby z akwenu Przystani obowiązani są zgłosić ten fakt Administratorowi.
 3. Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się też odpowiednio do jachtów wywożonych z terenu Przystani transportem kołowym.
 4. Każdorazowe slipowanie i podnoszenie jednostek może odbywać się jedynie po zgłoszeniu tego faktu u Administratorowi i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem

      V. Korzystanie z urządzeń i wyposażenia Przystani

 1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia Przystani odbywać się może wyłącznie za zgodą personelu Przystani i/lub po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
 2. Punkty poboru wody służą jedynie dla potrzeb Przystani. Podłączenie węży może odbywać się wyłącznie na podstawie zawartej umowy lub zgody wyrażonej przez Administratora i uiszczeniu opłaty.

      VI.Cumowanie jednostek pływających

 1. Właściciele lub armatorzy jednostek pływających, którzy zamierzają korzystać ze stanowisk cumowniczych, winni złożyć stosowny wniosek do Administratora Przystani i zawrzeć umowę na zadeklarowany czas postoju, określającą zasady i odpłatność za wybrany okres lub pakiet usług Przystani, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Pierwszeństwo przydziału miejsc na cały sezon posiadają dotychczasowi rezydenci, w następnej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone na cały sezon od osób nie będących rezydentami Przystani. W dalszej kolejności przyjmowane są deklaracje na okresy krótsze niż cały sezon. O kolejności decydować będzie wysokość wybranego pakietu i/lub termin złożenia deklaracji.
 3. Administrator może rozpatrzyć negatywnie wniosek o cumowanie od osób, które zalegają z opłatami, bądź w poprzednich sezonach nie regulowały opłat terminowo.
 4. Miejsce do cumowania jednostek pływających wyznacza Administrator Przystani. Załogi jednostek pływających mają obowiązek cumować jednostki tylko w wyznaczonych miejscach cumowniczych i w oznaczony sposób, zgodnie z obowiązującym rozkładem miejsc postojowych.
 5. Użytkownik jednostki pływającej wynajmując miejsce cumownicze wyraża zgodę na przestawienie jego jednostki na inne miejsce cumownicze, jeśli zaistnieje taka konieczność.
 6. Jednostka pływająca użytkownika, o którym mowa w ust. 2, może być w chwili ewakuacji przestawiona w wyznaczone miejsce ewakuacji. Przestawienie jednostki pływającej w tych przypadkach może odbyć się pod nieobecność użytkownika danej jednostki.
 7. Na czas nieobecności jednostki w porcie, zwolnione miejsce postojowe może zostać udostępnione przez Administratora innemu użytkownikowi.
 8. Za prawidłowe cumowanie jednostki pływającej do brzegu, pomostu lub boi cumowniczej odpowiada sternik jednostki.
 9. Jednostki pływające należy cumować do pomostów w sposób wykluczający zerwanie lin, bądź utrudnianie cumowanie innym jednostkom.
 10. Na terenie Przystani zabrania się cumowania jednostek pływających do pomostów lub brzegu za pomocą kłódki lub innego działającego zabezpieczenia uniemożliwiającego ewakuację.
 11. Cumowanie na kotwicy jest niedozwolone.
 12. Łodzie wchodzące do basenu Przystani zobowiązane są ustąpić drogi jednostkom wychodzącym. W przypadku kolizji w porcie o winie rozstrzyga się w oparciu o ogólne przepisy żeglugowe.
 13. Za szkody powstałe wskutek manewrowania w basenie, zerwania się jednostki pływającej z cum itp. odpowiedzialność ponosi właściciel lub sternik, który te szkody spowodował.
 14. Pływanie jednostek w basenie Przystani dozwolone jest na minimalnej prędkości i bez wytwarzania dużej fali.
 15. Cumujące na przystani jednostki pływające powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadać wymagane wyposażenie przeciwpożarowe. Zaleca się, aby jednostki posiadały polisę OC.
 16. Użytkownik jednostki pływającej korzystającej z Przystani jako gość krótkoterminowy, po dokonaniu opłaty za cumowanie, może korzystać z innych usług i urządzeń Przystani według obowiązującego cennika.

    VII. Odpowiedzialność

 1. Osoby korzystające z usług oferowanych na terenie Przystani odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieumiejętnego korzystania z urządzeń Przystani lub powierzonego im czasowo mienia Przystani.
 2. Za powstałe uszkodzenia w wyposażeniu Przystani lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpowiada użytkownik jednostki pływającej według protokołu powstałych strat. W przypadku niedopełnienia tych formalności jednostka pływająca ma prawo być zatrzymana do chwili wyjaśnienia okoliczności.
 3. Za szkody powstałe w jednostkach pływających, ich wyposażeniu czy mieniu załogi, personel ani Administrator Przystani nie odpowiada.
 4. Za jednostki pływające pozostawione na terenie Przystani lub porzucone Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

    VIII. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poż.

 1. Na obszarze Przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. Dzieci do lat 12 oraz osoby nie umiejące pływać mogą przebywać na nabrzeżach, pomostach i na jednostkach pływających wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej po uprzednim założeniu kamizelki ratunkowej.
 3. W szczególności na Przystani zabrania się:
 • używania sprzętu ratunkowego przez osoby nieupoważnione;
 • używania sprzętu ratunkowego lub przeciwpożarowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem;
 • rozpalania ognisk poza wyznaczonym miejscem i bez zgody Administratora;
 • używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych;
 • stwarzania sytuacji niebezpiecznych, zarówno na akwenie, jak i na terenie Przystani;
 • tarasowania dróg przeciwpożarowych.
 1. Na terenie Przystani używane są następujące alarmy:
 • alarm pożarowy:
sygnał – długie wycie syreny i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani powinny podporządkować się zarządzeniom osoby, która organizuje akcję przeciwpożarową do momentu przybycia straży pożarnej;
 • alarm człowiek za burtą:

sygnał – krótkie sygnały syreną i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu Administrator lub inna osoba odpowiedzialna organizuje ekipę ratowniczą i kieruje jej akcją.

     IX. Przepisy zimowania jednostek pływających

 1. Hangary na terenie Przystani służą jedynie na potrzeby własne Administratora lub klubów, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy.
 2. Zimowanie na terenie Przystani jednostek pływających w sezonie ponawigacyjnym, wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do Administratora Przystani oraz zawarcia stosownej umowy i wniesienia opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Wszystkie jednostki pływające zobowiązane są do opuszczenia basenu Przystani po zakończeniu sezonu nawigacyjnego, najpóźniej do 02 listopada.
      X. Etykieta żeglarska na Przystani

Na terenie Przystani obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.

     XI.Postanowienia końcowe

 1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Przystani sprawuje Administrator Przystani.
 2. Osoby nie przestrzegające Regulaminu będą usuwane z terenu Przystani, ponadto ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych (KC).
 3. Teren Przystani jest monitorowany w sposób ciągły. Zarejestrowane przypadki wandalizmu lub zachowania sprzecznego z dobrą etykietą żeglarską zostaną przekazane właściwym służbom porządkowym oraz organom ścigania.
 4. W doraźnych przypadkach osoba upoważniona zobowiązana jest wezwać do pomocy odpowiednie władze oraz służby.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do podporządkowania się postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe.
 7. Niniejszy Regulamin Przystani wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.

 

Rozkład miejsc postojowych
strony internetowe | lexurio.pl