Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Stadion ul. Łężyńska

Regulamin stadionu

DZIELNICOWY STADION SPORTOWY – MOSiR KONIN
§ 1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Dzielnicowego Stadionu Sportowego przy ulicy Łężyńskiej 4, którego administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1.
 2. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim obowiązujących.
§ 2
PRZEZNACZENIE
 1. Stadion jest miejscem, na którym odbywają się zajęcia sportowe, rekreacyjno – ruchowe oraz organizowane są imprezy sportowe, rekreacyjno – ruchowe, kulturalne i estradowe.
 2. Stadion nie jest miejscem powszechnie dostępnym.
 3. Zasady przebywania na stadionie i korzystania z jego boisk oraz urządzeń sportowych i innych określa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.
 4. Zasady przebywania na stadionie podczas imprez sportowych, kulturalnych, estradowych lub innych określa organizator.
§ 3
ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU
 1. Na terenie stadionu mogą przebywać osoby korzystające z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć.
 2. Grupy zorganizowane korzystają z boisk, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera lub kierownika danej grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego mienia.
 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca wykorzystania przedmiotu najmu w przypadkach, które stanowią zagrożenie dla jego jakości użytkowej.
 4. Korzystający z przedmiotu najmu zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi technicznej stadionu.
§ 4
ZAKAZY

      1. Na terenie stadionu zakazuje się:
 1. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia znajdujące się na terenie stadionu: fasady, płoty, mury, ogrodzenia boisk, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, mosty, dachy, urządzenia sportowe,
 2. wchodzenia i przebywania na obszarze i w pomieszczeniach, które nie są dopuszczone do powszechnego użytku – pomieszczenia służbowe lub wydzielone tereny stadionu,
 3. rozniecania ognia na terenie stadionu miejskiego,
 4. pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach zlokalizowanych na terenie stadionu,
 5. wprowadzania psów i innych zwierząt,
 6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 7. jeżdżenia pojazdami samochodowym, motocyklami, rowerami i innymi po nawierzchni boisk.
§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać właścicielowi Stadionu czyli Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Lokalizacja obiektu