Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego

Regulamin stadionu

STADION MIEJSKI im. Złotej Jedenastki K. Górskiego – MOSiR KONIN

§ 1

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Miejskiego, którego administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1.
 2. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim obowiązujących.

§ 2

PRZEZNACZENIE

 1. Stadion jest miejscem, na którym odbywają się zajęcia sportowe, rekreacyjno – ruchowe oraz organizowane są imprezy sportowe, rekreacyjno – ruchowe, kulturalne i estradowe.
 2. Stadion nie jest miejscem powszechnie dostępnym.
 3. Zasady przebywania na stadionie i korzystania z jego boisk oraz urządzeń sportowych i innych określa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.
 4. Zasady przebywania na stadionie podczas imprez sportowych, kulturalnych, estradowych lub innych określa organizator zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU

 1. Na terenie stadionu mogą przebywać osoby korzystające z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć.
 2. Grupy zorganizowane korzystają z boisk, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera lub kierownika danej grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego mienia.
 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca wykorzystania przedmiotu najmu w przypadkach, które stanowią zagrożenie dla jego jakości użytkowej.
 4. Korzystający z przedmiotu najmu zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi technicznej Stadionu Miejskiego.

§ 4

ZAKAZY

 1. Na terenie Stadionu Miejskiego zakazuję się:
  • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia znajdujące się na terenie stadionu: fasady, płoty, mury, ogrodzenia boisk, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, mosty, dachy, urządzenia sportowe,
  • wchodzenia i przebywania na obszarze i w pomieszczeniach, które nie są dopuszczone do powszechnego użytku – pomieszczenia służbowe lub wydzielone tereny stadionu,
  • rozniecania ognia na terenie stadionu,
  • pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach zlokalizowanych na terenie stadionu,
  • wprowadzania psów i innych zwierząt,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  • jeżdżenia pojazdami samochodowym, motocyklami, rowerami i innymi po nawierzchni boisk,
  • zaśmiecania terenu stadionu.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie miejskim będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi Stadionu Miejskiego czyli Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Lokalizacja obiektu