Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Ochrona danych
Polityka informacyjna
Polityka informacyjna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin

w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Spis treści

Klauzula nr 1 - kandydaci do pracy- planowane rekrutacje na wolne stanowiska urzędnicze

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz
z przedstawieniem oferty pracy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz w związku z art. 22 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) i §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.)
 • art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (w przypadku podania danych o których mowa w art. 9 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* oraz innych danych w tym danych do kontaktu).

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa w tym organom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów dotyczących samorządu gminnego oraz dostawcom usług pocztowych, prawnych, podmiotom medycznym, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), którzy świadczą usługi dla MOSiR.

CZAS PRZETWARZANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od daty opublikowania ogłoszenia o wyborze kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie (poprawianie), usunięcie lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych (danych przetwarzanych na podstawie zgody),
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (danych przetwarzanych na podstawie zgody),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych określonych w art. 22 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne na gruncie wyrażonej zgody.
Przetwarzanie danych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Klauzula nr 2 - planowane rekrutacje na pozostałe stanowiska pracy oraz rekrutacje nieplanowane.


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia dokumentacji aplikacyjnej na podstawie wyrażonej zgody na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*,
 • art. 9 ust. 2 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* w przypadku podania danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa w tym organom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów dotyczących samorządu gminnego oraz dostawcom usług pocztowych, prawnych, podmiotom medycznym, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), którzy świadczą usługi dla MOSiR.

CZAS PRZETWARZANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody/wniesienia skutecznego sprzeciwu nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia złożenia dokumentacji aplikacyjnej do MOSiR.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie (poprawianie), usunięcie lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu umożliwienia MOSiR rozpatrzenia dokumentacji aplikacyjnej.
Przetwarzanie danych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Klauzula nr 3 – pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:
 1. realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
 2. wykonania obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie obsługi kadrowo- płacowej pracowników oraz sprawozdawczości do organów administracji publicznej jak również procesu zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie: 
  • art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych) i w związku z przepisami takimi jak:
   • ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1778 z późn. zm.) – w zakresie przepisów określających zasady zgłaszania przez pracodawcę pracowników do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, 
   • ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)- w zakresie przepisów określających zasady zgłaszania pracowników do urzędu skarbowego przez pracodawcę,
   • ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511)- w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, 
   • ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem art. 54, art. 55, art. 55a ust. 6-7,
   • ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.),
   • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.),
   • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r., w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067),
   • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2243),
   • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632),
   • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r., Nr 105, poz. 870) i w związku z art. 234 Kodeksu pracy,
   • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298),
   • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jego sporządzania (Dz. U. z 2013 r. poz. 924),
   • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2292 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.),
   • pozostałych aktów prawnych odnoszących się do pracowników w rozumieniu przedmiotowej informacji i uzasadniających wykonanie obowiązku prawnego.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane również zgodnie z udzieloną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* w celu umożliwienia skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia medycznego oraz skorzystania z dobrowolnego programu sportowo- rekreacyjnego.

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa dostawcom usług pocztowych, podmiotom medycznym, bankom i pozostałym instytucjom finansowym, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), sądom, komornikom, podmiotom świadczącym usługi prawne. W przypadku udzielonej zgody dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom ubezpieczeniowym, dostawcom abonamentowych usług sportowo- rekreacyjnych.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat od zakończenia umowy o pracę (akta osobowe) w pozostałych celach nie dłużej niż 10 lat.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych w zakresie technicznie i prawnie możliwym),
 • sprostowanie (poprawiania danych gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym),
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (danych przetwarzanych na podstawie zgody),
 • przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody oraz danych przetwarzanych na podstawie umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów.
W przypadku ich niepodania nie dojdzie do zawarcia i wykonania umowy o pracę oraz realizacji świadczeń z nią związanych.

Przetwarzanie danych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Klauzula nr 4 – Monitoring wizyjny


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.

ODBIORCY DANYCH:

Zapis z monitoringu może być udostępniony w ściśle określonych przypadkach organom policji oraz pozostałym uprawnionym do pobrania zapisu organom ścigania, pozostałym podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług IT, którzy zapewniają obsługę monitoringu.

CZAS PRZETWARZANIA:

Dane osobowe będą zapisane na nośniku elektronicznym przez okres nie dłuższy niż 30 dni, po czym zostaną trwale usunięte chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy lub innego postępowania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych na zasadach ściśle określonych w przepisach prawa),
 • usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu rejestracji obrazu z monitoringu wizyjnego i realizacji celów powyżej. Odmowa udostępnienia danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z zasobów MOSiR.
Przetwarzanie danych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEKlauzula nr 5 – Dostawcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:
 1. zawarcie i wykonanie umowy w tym jej rozliczenia na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 2. wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie: 
  • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków jak również ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz innych ustaw dotyczących finansów publicznych i samorządu gminnego, 
 3. obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 
  • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, ustawach o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do właściwego gospodarowania mieniem i zasobami oraz dbania o wizerunek organizacji. 

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa (w tym organy kontroli i nadzoru nad działalnością MOSiR, sądy), dostawcom usług pocztowych oraz kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych
w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności bezgotówkowej, dostawcom usług prawnych w zakresie realizacji roszczeń.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 • zawarcie i wykonanie umowy- do momentu zakończenia umowy, 
 • wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych tak długo jak administrator danych będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów prawa podatkowego jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W związku z wypełnieniem obowiązku prawnego w pozostałym zakresie- zgodnie z przepisami prawa oraz mając na względzie obowiązujące przepisy archiwalne w MOSiR,
 • obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych w tym uzyskania kopii danych,
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach kiedy nie jest to ograniczone innymi przepisami prawa, np. przepisami dotyczącymi podatków, przepisami z zakresu zamówień publicznych i innych o ile dotyczą),
 • przenoszenia danych (danych przetwarzanych na podstawie umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie można nawiązać
współpracy handlowej.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji
w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEKlauzula nr 6 – Osoby, z którymi nawiązywane są relacje handlowe


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:
 1. nawiązywanie relacji handlowych na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 2. sprawozdawczość względem organów publicznych w zakresie właściwego gospodarowania finansami na podstawie:
  • art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz innych ustaw dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Konina. 
ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa (w tym organy kontroli i nadzoru nad działalnością MOSiR), dostawcom usług pocztowych oraz kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej).

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w MOSiR przepisami archiwalnymi.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe podjęcie współpracy.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji
w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Klauzula nr 7 – Kontrahenci, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 1. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie: 
  • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
 2. wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie: 
  • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków jak również ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Konina, 
 3. obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń oraz ściągania należności na podstawie: 
  • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, ustawach o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do właściwego gospodarowania mieniem i zasobami oraz dbania o wizerunek organizacji. 
ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa (w tym organy kontroli i nadzoru nad działalnością MOSiR), dostawcom usług pocztowych oraz kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych
w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności bezgotówkowej, dostawcom usług prawnych i windykacyjnych w zakresie realizacji roszczeń oraz ściągania należności.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 • zawarcie i wykonanie umowy- do momentu zakończenia umowy; 
 • wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych tak długo jak administrator danych będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów prawa podatkowego jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W związku z wypełnieniem obowiązku prawnego w pozostałym zakresie- zgodnie z przepisami prawa oraz mając na względzie obowiązujące przepisy archiwalne w MOSiR;
 • obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa;
 • ściąganie należności- do momentu pełnego rozliczenia. 
TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach kiedy nie jest to ograniczone innymi przepisami prawa, np. przepisami dotyczącymi podatków, przepisami z zakresu zamówień publicznych, przeprowadzania postępowań ofertowych o wyłonienie najkorzystniejszej oferty i innych jeśli dotyczą),
 • przenoszenia danych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie można nawiązać współpracy handlowej.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

*RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Klauzula nr 8 – Pracownicy i współpracownicy kontrahentów/ dostawców i potencjalnych kontrahentów/potencjalnych dostawców


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są celu:
 1. wyboru i składania zamówień do dostawców jak również w celu prawidłowej relacji określonej w umowie o współpracy z kontrahentem MOSiR na podstawie: 
  • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
 2. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie:
  • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, ustawach o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do właściwego gospodarowania mieniem i zasobami oraz dbania o wizerunek organizacji. 
ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa (w tym organy kontroli i nadzoru nad działalnością MOSiR), dostawcom usług pocztowych oraz kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), dostawcom usług prawnych w zakresie realizacji roszczeń.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 • wykonanie umowy- do momentu zakończenia umowy, 
 • obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń określonych w obowiązujących przepisach prawa.
TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie ograniczają tego przepisy prawa),
 • przeniesienia danych do innego administratora (danych przetwarzanych w celu realizacji umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe podjęcie współpracy w tym także realizacja umowy.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Klauzula nr 9 – Kandydaci i zleceniobiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy zlecenia na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 2. wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie: 
  • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków, przepisów dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, jak również ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), 
 3. obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń oraz ściągania należności na podstawie: 
  • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, ustawach o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do właściwego dbania o wizerunek i finanse organizacji. 
ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług pocztowych, podmioty medyczne, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), dostawcom usług prawnych w zakresie realizacji roszczeń, podmiotom medycznym.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 • w celu realizacji umowy- do momentu jej zakończenia,
 • w celu dochodzenia roszczenia- na podstawie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego- 5 lat od zakończenia umowy.
TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie ograniczają tego przepisy prawa),
 • przeniesienia danych do innego administratora (danych przetwarzanych w celu umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe podjęcie współpracy.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

*RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Klauzula nr 10 – Osoby korzystające nieodpłatnie z mienia MOSiR


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 2. wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie: 
  • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) jak również w związku z ustawami dotyczącymi, kultury fizycznej i finansów publicznych
 3. obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie : 
  • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, ustawach o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do właściwego dbania o wizerunek, finanse i mienie organizacji. 
ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), dostawcom usług prawnych w zakresie realizacji roszczeń.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 • wykonanie umowy- do momentu zakończenia/rozwiązania umowy, 
 • obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń określonych w obowiązujących przepisach prawa,
TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie ograniczają tego przepisy prawa),
 • przeniesienia danych do innego administratora (danych przetwarzanych w celu umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEKlauzula nr 11 – Uczestnicy zawodów sportowych oraz innych wydarzeń organizowanych przez MOSiR w ramach realizacji zadań statutowych

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 2. wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie: 
  • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) jak również w związku z ustawami dotyczącymi, kultury fizycznej i finansów publicznych
 3. obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie : 
  • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, ustawach o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do właściwego dbania o wizerunek, finanse i mienie organizacji. 
CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 • wykonanie umowy- do momentu zakończenia/rozwiązania umowy 
 • wypełnienie obowiązku prawnego względem organów publicznych- zgodnie 
 • obowiązującymi przepisami archiwalnymi MOSiR, 
 • publikacja wizerunku- do momentu wycofania zgody/wniesienia skutecznego sprzeciwu.
TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie ograniczają tego przepisy prawa),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie zgody),
 • przenoszenia do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie zgody oraz realizacji umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe uczestniczenie w zawodach sportowych.
W przypadku udzielanej zgody na publikację wizerunku podanie danych osobowych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość uczestniczenia w przedmiotowych zawodach sportowych.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Klauzula nr 12 – Osoby korespondujące z MOSiR

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu wysyłki i odbioru korespondencji na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług pocztowych oraz podmiotom, których korespondencja dotyczy i jest niezbędna do załatwienia sprawy.

CZAS PRZETWARZANIA:

Okres przechowywania dokumentacji stanowiącej przedmiot uzależniony jest od tego, czego dana dokumentacja dotyczy. W tym zakresie stosuje się okresy retencji właściwe dla danego procesu przetwarzania danych osobowych, maksymalnie 10 lat od dnia ostatniej korespondencji.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie ograniczają tego przepisy prawa),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu odpowiedzi na korespondencję i załatwienie sprawy będącej jej przedmiotem.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Klauzula nr 13 – Osoby wnioskujące w trybie dostępu do informacji publicznej


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).
ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa (w tym również organy umocowane do odbioru danych na podstawie przepisów dotyczących samorządu gminnego), dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej).

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi w MOSiR przepisami archiwalnymi.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, 
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych i konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Klauzula nr 14 – Postępowanie o udzielanie zamówienia do 30000 euro


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240), mając jednocześnie na względzie zapisy Zarządzenia nr 68/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku „Zasady zawierania umów przy dokonywaniu zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro” ze szczególnym uwzględnieniem zał. nr 1 do przedmiotowego zarządzenia „Zasady udzielania zamówień do 30000 euro”.
ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia nr 68/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku (Zasady zawierania umów przy dokonywaniu zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro). Dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej).

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane (przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia) będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi w MOSiR przepisami archiwalnymi oraz przepisami prawa miejscowego dotyczącymi przechowywania dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie (które jednakże nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania oraz postanowień umowy podpisanej po przeprowadzonym postępowaniu), ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych i konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Klauzula nr 15 – Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) dalej Pzp
ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018). Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej).

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • na podstawie art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
 • na podstawie art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
Nie przysługuje Państwu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • na podstawie art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Klauzula nr 16 – Gospodarowanie mieniem MOSiR


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania na podstawie:

 • art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 30 ust. 2, pkt. 3, art. 45 ust.1 jak również art. 48 ust. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami), oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 a późniejszymi zmianami) mając jednocześnie na względzie zapisy Zarządzenia nr 51/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych.
ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia nr 51/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych. Ponadto odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru tych danych na podstawie odrębnych przepisów prawa, dostawcy usług pocztowych, dostawcy usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcy usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej).

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania a po ustaniu celu pierwotnego przez okres określony w przepisach archiwalnych MOSiR mając na względzie przepisy prawa miejscowego dotyczące niniejszego postępowania.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
 • prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
 • sprostowanie (które jednakże nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania oraz postanowień umowy podpisanej po przeprowadzonym postępowaniu), ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*),
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych i konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
strony internetowe | lexurio.pl