Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Ochrona danych
Spis treści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy w ramach naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej jako: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą Kodeks pracy,
 • art. 6 ust. 1 lit a RODO* (na podstawie wyrażonej zgody) w przypadku dobrowolnego podania danych osobowych, które nie są ujęte w katalogu danych w cyt. powyżej przepisach prawa oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (na podstawie wyrażonej wyraźnej zgody) w przypadku dobrowolnego podania przez osobę szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) określonych w art. 9 ust. 1 RODO*,
 1. Wykonania obowiązku prawnego względem organów publicznych w związku z prowadzoną działalnością statutową na podstawie:
 • art 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o pracownikach samorządowych, przepisami dotyczącymi archiwów oraz pozostałymi przepisami obligującymi administratora danych do prowadzenia rozliczalności względem organów publicznych w zakresie prowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

ODBIORCY DANYCH:

MOSiR będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać przetwarzanie danych) Państwa dane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR w zakresie statutowej działalności, dostawcom usług pocztowych, prawnych, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług IT w zakresie hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej, którzy świadczą usługi dla MOSiR.

CZAS PRZETWARZANIA:

Dokumenty które złożyli kandydaci w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane przez okres
3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po tym okresie dostarczone dokumenty osób, które nie zostały zatrudnione zostaną zniszczone, zaś pozostała dokumentacja z przedmiotowego postępowania rekrutacyjnego (sprawozdania komisji, protokoły, pozostałe informacje naniesione w toku postępowania) będzie przechowywana przez okres zgodny z obowiązującą w MOSIR instrukcją kancelaryjną i przepisami dotyczącymi archiwum tj. 5 lat od momentu opublikowania informacji o wynikach naboru.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem- w przypadku danych podanych na gruncie udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych podanych na gruncie udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych określonych w Kodeksie pracy jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym i odmowa ich podania będzie skutkowała odrzuceniem przez kandydata oferty pracy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne na gruncie wyrażonej zgody i pozostaje bez wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego i ocenę kandydata.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na pozostałe stanowiska pracy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej jako: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej oferty pracy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit a RODO* (na podstawie wyrażonej zgody) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (na podstawie wyrażonej wyraźnej zgody) w przypadku dobrowolnego podania przez osobę szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) określonych w art. 9 ust. 1 RODO*.

ODBIORCY DANYCH:

MOSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, którzy świadczą usługi dla MOSiR.

CZAS PRZETWARZANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody osoby, której dane dotyczą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie nawet mimo braku cofnięcia zgody dokumenty składające się na złożoną ofertę pracy zostaną zniszczone.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby MOSiR mógł rozpatrzyć złożoną ofertę pracy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia
w procesie rekrutacyjnym.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających niezamówioną ofertę pracy

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy
ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej jako: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej oferty pracy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit a RODO* (na podstawie wyrażonej zgody) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (na podstawie wyrażonej wyraźnej zgody) w przypadku dobrowolnego podania przez osobę szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) określonych w art. 9 ust. 1 RODO*.

ODBIORCY DANYCH:

MOSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, którzy świadczą usługi dla MOSiR.

CZAS PRZETWARZANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody osoby, której dane dotyczą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wpłynięcia oferty pracy do MOSiR. Po tym okresie nawet mimo braku cofnięcia zgody dokumenty składające się na złożoną ofertę pracy zostaną zniszczone.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby MOSiR mógł rozpatrzyć złożoną ofertę pracy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia
w procesie rekrutacji.

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy
ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. Zawarcia i realizacji umowy o pracę na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
 1. Wykonania obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  w zakresie obsługi kadrowo- płacowej, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, rozliczalności względem organów administracji publicznej, w tym również wykonania procesu zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia akt osobowych, kierowania na badania lekarskie, prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz wypełnienia pozostałych obowiązków określonych w przepisach prawa pracy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO* (w przypadku tzw. „danych wrażliwych” określonych
  w art. 9 ust. 1 RODO*) i w związku z przepisami takimi jak:

a) ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,

b) ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych– w zakresie przepisów określających zasady zgłaszania przez pracodawcę pracowników do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, zgłaszania członków rodziny pracownika do ubezpieczenia,

c) ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- w zakresie przepisów określających zasady zgłaszania pracowników do urzędu skarbowego przez pracodawcę, naliczania podatków i wystawiania deklaracji PIT,

d) ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- w zakresie zatrudniania osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności,

e) ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

f) ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

g) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r., w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

h) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2015 r.
w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków,

i) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,

j) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy i w związku z art. 234 Kodeksu pracy,

k) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,

l) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jego sporządzania,

ł) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie świadectwa pracy,

m) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.06.2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawaniu przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z ustawą z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

n) ustawa z dnia 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

o) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,

p) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej,

r) ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją,

s) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

t) pozostałe akty prawne odnoszące się do pracowników w rozumieniu przedmiotowej informacji
i uzasadniających wykonanie obowiązku prawnego.

3) Kierowania na specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym),
 1. Dokonywania ocen pracy pracowników oraz awansowaniu bądź karaniu pracowników na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym)
  ,
 1. Organizowania wyjazdów służbowych oraz delegowaniu pracowników na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym)
  ,
 1. Dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z kodeksem postepowania cywilnego oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.

ODBIORCY DANYCH:

MOSiR będzie przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie firmy, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności, podmiotom medycznym w przypadku skierowania pracownika na badania lekarskie, podmiotom świadczącym usługi hotelarskie, noclegowe, transportu osób w zakresie organizowania wyjazdów służbowych.

CZAS PRZETWARZANIA:

 • Dane osobowe pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. składające się na akta osobowe pracownika- 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy ustał,
 • Dane osobowe pracowników zatrudnionych po 31.12.1998r. a przed 01.01.2019r.składające się na akta osobowe pracownika- 50 lat od ustania stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie do ZUS o zamiarze przekazania do ZUS raportów informacyjnych za wszystkich zatrudnionych i raporty te przekaże, wówczas okres ten wyniesie 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony,
 • Dane osobowe pracowników zatrudnionych do 31.12.1998r., składające się na akta osobowe pracownika- 50 lat od ustania stosunku pracy,
 • Dane osobowe związane z dokumentacją zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych - 5 lat od ustania stosunku pracy,
 • Dane osobowe wynikające z dokumentacji PIT-11, zawierające informacje o uzyskanych dochodach, składkach oraz zaliczkach na podatek dochodowy za poprzedni rok- 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • Pozostałe dane osobowe zgromadzone w związku ze stosunkiem pracy i nie składające się na akta osobowe pracowników będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń- 3 lata od czasu kiedy roszczenie stało się wymagalne.

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowanie swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych osobowych przetwarzanych na podstawie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit b RODO*),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów.
W przypadku ich niepodania nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Informacja o przetwarzaniu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie danych osobowych zleceniobiorców nieprowadzących działalności gospodarczej

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do pojęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy);
 1. Zawarcia i wykonania umowy zlecenia na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 1. Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozporządzeń wykonawczych w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej;
 1. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków;
 1. Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową MOSiR na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozostałymi przepisami regulującymi statutową działalność MOSiR;
 1. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, kodeksem postepowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSIR w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSIR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz innym instytucjom finansowym
w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia- do czasu podpisania umowy zlecenia,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych- 10 lat od zakończenia umowy zlecenia,
 4. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego,
  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 5. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową MOSIR- 5 lat od zakończenia umowy zlecenia,
 6. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy zlecenia.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy zlecenia. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie oraz realizacja umowy zlecenia.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów/kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej jako: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 1. Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową MOSiR na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozostałymi przepisami regulującymi statutową działalność MOSIR.
 1. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak : ustawa z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 1. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postepowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi MOSiR do dbania
  o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
 1. Ściągania należności na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postepowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi MOSiR do dbania
  o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
 1. Zgłaszania oraz przyjmowania reklamacji, ewentualnych skarg, czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym).

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz innym instytucjom finansowym
w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad statutową działalnością MOSIR- 5 lat od zakończenia umowy,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego,

w którym powstał obowiązek podatkowy,

 1. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 2. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
 3. w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków dotyczących współpracy- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji interesu publicznego przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

 

*Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców produktów i usług dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej jako: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 1. Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową MOSIR na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozostałymi przepisami regulującymi statutową działalność MOSiR.
 1. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak : ustawa z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 1. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postepowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
 1. Zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie: • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym).

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, bankom oraz innym instytucjom finansowym.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad statutową działalnością MOSIR- 5 lat od zakończenia umowy,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego,
  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 5. w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków dotyczących współpracy- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników klientów/kontrahentów i dostawców (w tym osób reprezentujących klientów/kontrahentów i dostawców)

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym).
 1. Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym).
 1. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak : ustawa z dnia 29 września 1994r.
  o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 1. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postepowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
 1. Ściągania należności na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postepowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
 1. Zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym).

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy- do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 2. w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy - do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego,
  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 5. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
 6. w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.

 

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji interesu publicznego tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy.
W przypadku nie podania danych osobowych, nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnianych do przetwarzania danych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. Nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 29 RODO*.
 1. Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia,
 2. w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji interesu publicznego tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO*,
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu MOSiR. W przypadku nie podania danych osobowych, nie będzie możliwe nadanie upoważnienia przez MOSiR.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korespondujących z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w KoninieADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji z Państwem, załatwienia spraw będących przedmiotem korespondencji na podstawie:

 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innymi przepisami prawa regulującymi działalność MOSiR w zakresie realizacji swoich zadań.

ODBIORCY DANYCH:

MOSIR będzie przekazywał Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres  6 lat od nadania lub odbioru korespondencji.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji otrzymanej korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających  z zasobów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie na podstawie umowy użyczenia

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej jako: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Udostępnienia zasobów MOSiR w ramach umowy użyczenia na podstawie :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* ( przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 1. Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jak również w związku z ustawami dotyczącymi, kultury fizycznej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina w zakresie gospodarowania mieniem będącym w zasobach jednostek organizacyjnych miasta Konina,
 1. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami o samorządzie gminnym, ustawach o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi MOSiR do właściwego dbania o swój wizerunek oraz mienie.

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSIR będzie przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu udostępnienia zasobów MOSIR - do momentu zakończenia umowy użyczenia,
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od zakończenia umowy użyczenia,
 3. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy użyczenia.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udostępnienie przez MOSIR swoich zasobów na podstawie umowy użyczenia.

 

*Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających  z zasobów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie na podstawie umowy najmu

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej jako: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Udostępnienia zasobów MOSiR w ramach umowy najmu na podstawie :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* ( przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 1. Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jak również w związku z ustawami dotyczącymi, kultury fizycznej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina w zakresie gospodarowania mieniem będącym w zasobach jednostek organizacyjnych miasta Konina.
 1. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.

 1. Ściągania należności na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postepowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi MOSiR do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.

 1. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi MOSiR do dbania o swój wizerunek
  i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilnego.
 1. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora).

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSIR będzie przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu udostępnienia zasobów MOSIR - do momentu zakończenia umowy najmu,
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od zakończenia umowy najmu,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,                                                                                                                                                                                                                             
 4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
 5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy najmu,
 6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku.

 

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji interesu publicznego tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udostępnienie przez MOSIR swoich zasobów na podstawie umowy najmu.

 

*Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących w trybie dostępu do informacji publicznej

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej jako: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. Rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 1. Prowadzenia ewidencji rozpatrzonych wniosków o dostęp do informacji publicznej na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSIR będzie przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1)    w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej- do momentu zakończenia rozpatrywania       

       wniosku o dostęp do informacji publicznej,

2)    w celu prowadzenia ewidencji rozpatrzonych wniosków o dostęp do informacji publicznej- 6 lat od zakończenia

rozpatrywania wniosku o dostęp do informacji publicznej.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji interesu publicznego tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO*,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku o dostęp do informacji publicznej.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony internetowej administrowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu:

 1. Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia jej prawidłowego działania na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym).
 1. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym).

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujący się obsługą strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania ze strony internetowej.

 

*Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej jako: MOSIR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie:

 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe będą ponadto udostępniane (powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług
i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług w zakresie hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących na podstawie art. 15 RODO*,
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO*,
 • na podstawie art. 18 RODO* prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
  że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO*.

 

Nie przysługuje Państwu:

 • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO*;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO*,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO*, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeprowadzeniem postępowania ofertowego o udzielanie zamówienia do 30 000 euro


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej jako: MOSIR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, mając jednocześnie na względzie zapisy Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina dotyczącego zasad zawierania umów przy dokonywaniu zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 1. Wykonania obowiązku prawnego względem organów publicznych w związku z prowadzoną działalnością statutową na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym oraz pozostałymi przepisami obligującymi MOSIR do prowadzenia rozliczalności względem organów publicznych w zakresie realizacji swoich zadań, w tym w szczególności w zakresie dysponowania finansami oraz zarządzania wydatkami.
 1. Publikacji wyników postępowania ofertowego na stronie internetowej administrowanej przez MOSIR oraz
  w siedzibie MOSIR na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością statutową MOSIR. Ponadto MOSIR będzie przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania ofertowego
a jeżeli czas trwania umowy, która została zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia przez MOSIR postępowania ofertowego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WInformacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem rozeznania cenowego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej jako: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. Przeprowadzenia rozeznania cenowego na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w związku z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w MOSiR dotyczącymi przeprowadzenia zamówienia publicznego/szacowania poziomu cen oraz aktami prawa miejscowego.
 1. Wykonania obowiązku prawnego względem organów publicznych w związku z prowadzoną działalnością statutową na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym oraz pozostałymi przepisami obligującymi MOSIR do prowadzenia rozliczalności względem organów publicznych w zakresie realizacji swoich zadań.

ODBIORCY DANYCH:

MOSiR będzie przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, oraz osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością statutową.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia rozeznania cenowego.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia przez MOSiR rozeznania rynkowego. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania powyższych celów – brak możliwości uczestniczenia w przedmiotowej procedurze.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników płatnych zajęć oraz wydarzeń sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej jako: MOSIR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

 

 1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),

 1. Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową MOSiR na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej.
 1. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.

 1. Ściągania należności na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postepowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.

 1. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek
  i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilnego.
 1. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora).
 1. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim w tym przypadku jest pokazanie transparentności działalności MOSiR, popularyzacji sportu jak i samego wydarzenia).

ODBIORCY DANYCH:

MOSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wymagającego zarządzanie , dostawcom usług hostingu strony internetowej,  poczty elektronicznej, podmiotom nadzorującym działalność MOSiR, a także zaufanym podmiotom wspierającym organizację zajęć i wydarzeń sportowych.   

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:

 1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe - do czasu ich zakończenia,
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu zakończenia zawodów,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,                                                                                                                                                                                                                             
 4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
 5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych,
 6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
 7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 3 miesiące

od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*),
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w zajęciach/wydarzeniach sportowych MOSiR. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie powyższych celów.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie w ramach statutowej działalności


ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,
62-510 Konin (dalej jako: MOSIR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Rozpatrzenia i dalszej realizacji zgłoszenia oraz zapewnienia uczestnictwa w zawodach sportowych na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym przez administratora),
 1. Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową MOSiR na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej,
 1. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek
  i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilnego,
 1. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie publicznym jakim w tym przypadku jest pokazanie transparentności działalności MOSiR, popularyzacji sportu jak i samego wydarzenia),
 1. Publikacji wizerunku na podstawie :
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (zgoda osoby, której dane dotyczą).
 1. Zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków, na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym).

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSiR będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług IT wspomagających zarządzanie niniejszymi zawodami, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej. W niektórych przypadkach MOSiR może przekazywać dane osobowe zaufanym podmiotom wspierającym organizację zajęć i wydarzeń sportowych.    

CZAS PRZETWARZANIA:

Dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:

 1. w celu realizacji zgłoszenia oraz organizacji zawodów- do momentu ich zakończenia,
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych - 5 lat od momentu zakończenia zawodów,
 3. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia zawodów,
 4. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników -
  3 miesiące od zakończenia zawodów,
 5. w celu publikacji wizerunku do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia zawodów,
 6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków - 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*),
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu umożliwienia MOSiR rozpatrzenia zgłoszenia oraz uczestniczenia w zawodach sportowych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie powyższych celów.

W przypadku udzielonej zgody na publikację wizerunku, podanie danych osobowych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych.

 

* Mowa o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu o najem mienia należącego do MOSiRADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. Przeprowadzenia postępowania na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mając jednocześnie na względzie Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina dotyczące postępowań o najem mienia będącego własnością gminy.
 1. Wykonania obowiązku prawnego względem organów publicznych w związku z prowadzoną działalnością statutową na podstawie:
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym oraz pozostałymi przepisami obligującymi MOSiR do prowadzenia rozliczalności względem organów publicznych w zakresie realizacji swoich zadań, w tym w szczególności, w zakresie dysponowania finansami oraz zarządzania wydatkami.
 1. Publikacji wyników postępowania ofertowego na stronie internetowej administrowanej przez MOSIR oraz
  w siedzibie MOSIR na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym).

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością statutową MOSiR. Ponadto MOSiR będzie przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy, która została zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych w celu realizacji interesu publicznego- art. 6 ust. 1 lit. e RODO*),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia przez MOSiR postępowania, gdyż odbywa się ono na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Bez udostępnienia danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie powyższych celów.

 

* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

strony internetowe | lexurio.pl