Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Basen Sportowy Kryty - Szymanowskiego

 REGULAMIN  PŁYWALNI KRYTEJ

Przepisy ogólne  

 

  1. Pływalnia kryta jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Koninie.
  2. Pływalnia kryta jest otwarta codziennie w godzinach 6.00-21.00 według podanego odrębnie harmonogramu.
  3. Z pływalni korzystać mogą:
   a) grupowo - osoby uczące się pływać lub ćwiczyć pod opieką prowadzącego zajęcia,
   b) indywidualnie - osoby umiejace pływać (strefa 180 cm), nie umiejace pływać (strefa 90 cm).
  4. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom ratownika dyżurnego oraz przestrzegania regulaminu pływalni.
  5. Wejście na pływalnie odbywa się po wpłaceniu z góry ustalonej zgodnie z cennikiem kwoty i otrzymaniuczytnika kodujacego (transpondera) w kasie przy wejściu.
  6. Czytnik kodujący jest jednocześnie biletem wstępu.
  7. Czytnik kodujący jest zwracany do okienka kasowego po wyjściu z szatni i uregulowaniu należności za dodatkowy czas przebywania na pływalni.
  8. Za zniszczenie, zgubienie czytnika kodującego pobierana jest opłata w wysokosci 30,- zł.
  9. Uprawnienia do wstępów ulgowych określa cennik pływalni, po okazaniu stosownych dokumentów.
  10. Czytnik kodujący należy oddać indywidualnie, w przypadku wejść grupowych czytnik oddaje opiekun, po wyjściu całej grupy.
  11. Po oddaniu czytnika kodującego i rozliczeniu się w kasie powrót do szatni jest zabroniony.
  12. Do szatni wchodzi się obowiązkowo w zmiennym czystym obuwiu (klapki). Wchodząc na teren hali basenowej należy bezwzględnie dezynfekować stopy i klapki w brodzikach z wodą z dodatkiem środków dezynfekujących.
  13. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni tylko pod opieka osób dorosłych.
  14. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi lub temu podobne korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność.
  15. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyki, środki odurzajace oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób, osoby stwarzające niebezpieczeństwo lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
  16. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze dla kobiet jedno lub dwu częściowe, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała maksymalnie do połowy uda i bez kieszeni. Zabrania się wchodzenia do wody w szortach, bermudach i kolarkach.
  17. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie się pod natryskiem. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy bezwzględnie umyć całe ciało przed ponownym wejściem do wody.
  18. Zajęcia nauki pływania, doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych zajęć indywidualnych w wodzie prowadzić może jedynie instruktor MOSiR lub inne osoby fizyczne lub prawne za zgoda dyrektora MOSiR. Naukę pływania w obiekcie regulują odrębne przepisy.

 

 Przepisy szczegółowe

  1. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym, boso lub w obuwiu zmiennym (klapki).
  2. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
  3. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą i wychodzą równocześnie. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
  4. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia, według ustalonego rozkładu zajęć.
  5. Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć.
  6. Za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik dyżurny, natomiast za grupy zorganizowane odpowiada również opiekun.
  7. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia lub dyżurnego ratownika.
  8. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.
  9. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, tory, żerdzie, koła itp.).
  10. Ratownik dyżurny zobowiązany jest do usunięcia osób nieuprawnionych z torów objętych rezerwacją.
  11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni nez zwrotu kosztów wstępu, łącznie z zakazem korzystania z usług świadczonych we wszystkich obiektach MOSiR, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia.
  12. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nieoddane na przechowanie w kasie lub opiekunowi grupy do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialnosci.
  13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
  14. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu.

 Zakazy

  1. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu soób tam przebywających, a w szczególności:
   a) biegać po niecce pływalni,
   b) skakać z rozbiegu, hałasować,
   c) popychać oraz wrzucać inne osoby do wody,
   d) pływać z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób przebywających w wodzie,
   e) wykonywać podczas skoków do wody wszelkiego rodzaju obrotów,
   f) przynosić różnego rodzaju piłek, materacy, kół itp. rzeczy,
   g) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,
   h) żuć gumy,
   i) wchodzić do wody z makijażem.
  2. Zabrania się wprowadzania na cały obiekt zwierząt, rowerów i głośnego sprzętu.

 Przepisy końcowe

  1. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
  2. Zabrania się prowadzenia zorganizowanych zajęć na pływalni bez wiedzy kierownictwa MOSiR.
  3. Wszelkiego rodzaju spory i wątpliwości wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Dyrektor MOSiR.
  4. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie basenu.

 

 PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz.U. Nr 57 poz. 358 z dnia 7 czerwca 1997 roku).

 

strony internetowe | lexurio.pl