Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Osiedlowe Boiska Sportowe

REGULAMIN – Osiedlowe Boisko Sportowe CHORZEŃ 2

1. Administratorem Osiedlowego Boiska Sportowego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.
2. Osiedlowe Boisko Sportowe jest miejscem ogólnie dostępnym. Pierwszeństwo korzystania z niego mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koninie.
3. Korzystanie z boiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Prawo do korzystania z boiska posiadają dzieci w wieku do 14 lat, dzieci do lat 7 mogą korzystać pod opieką dorosłych.
4. Korzystający z boisk i urządzeń sportowych ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie.
5. Na terenie boiska zakazuje się:
- przebywania pod wpływem napojów alkoholowych i środków odurzających,
- dewastacji obiektu,
- wprowadzania zwierząt,
- wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych,
- zaśmiecania obiektu,
- rozniecania ognia.
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz pozostawione przez uczestników mienie.
7. Osoby naruszające bezpieczeństwo i porządek na terenie boiska będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
8. Przypadki nieprzestrzegania regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu – tel. (0-63) 243 00 69 lub Policji tel. 997 i Straży Miejskiej tel. 986.

Lokalizacja obiektu


projekt: laskovski.pl