Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Obiekt Rekreacyjno Sportowy "Rondo"

REGULAMIN KRĘGIELNI

 

 1. Kręgielnia jest integralną częścią Obiektu Rekreacyjno-Sportowego RONDO znajdującego się w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 1a.
 2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 22:00 (ostatnie wejście o 21:00).
 3. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z Regulaminem Kręgielni przed wejściem na jej  teren.
 4. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych przez kręgielnię zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w Kasie Obiektu RONDO i okazania obsłudze kręgielni paragonu zakupu biletu.
 5. Każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w kręgielni, przed skorzystaniem z nich oraz do przestrzegania regulaminu i instrukcji.
 6. Każdy korzystający z kręgielni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, nie respektujące przepisów regulaminu oraz instrukcje lub niestosujące się do zaleceń obsługi kręgielni mogą być usunięte z terenu obiektu.
 8. Na terenie kręgielni obowiązuje całkowity zakaz:
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • przebywania zwierząt,
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na  spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu Obiektu Rekreacyjno-Sportowego RONDO w Koninie ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z kręgielni. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu.
 10. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, MOSiR Konin ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom, które w momencie wypadku znajdowały się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 11. Teren kręgielni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. MOSiR Konin gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 12. Skargi i wnioski można składać Kierownikowi Obiektu Rekreacyjno-Sportowego RONDO w Koninie w dni robocze od godz. 10:00 do 12:00 bądź w zeszycie „Skarg i wniosków” znajdującym się w kasie.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem kręgielni należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 3. W strefie rozbiegu może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 4. Gracze obowiązani są do korzystania ze specjalistycznego obuwia przeznaczonego do gry w kręgle, które znajduje się w szafce z obuwiem lub z przyniesionych z sobą czystych butów sportowych z podeszwą antypoślizgową.
 5. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
  • wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  • wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
  • wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  • spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  • niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,
  • nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 6. Z kręgielni mogą korzystać osoby:
  • które ukończyły 18 lat - samodzielnie, na własną odpowiedzialność,
  • które ukończyły 15 lat - pod opieką osoby pełnoletniej i na jej odpowiedzialność,
  • które nie ukończyły 15 lat wyłącznie pod opieką rodziców lub innych prawnych opiekunów.
 7. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 15 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
 8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie kręgielni tych osób MOSiR Konin nie ponosi odpowiedzialności. 
 10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi kręgielni.
 11. Noszenie podczas gry okularów i szkieł kontaktowych, biżuterii na dłoniach jest niebezpieczne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 12. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 13. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia kręgielni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. MOSiR Konin nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione w kręgielni przedmioty oraz pieniądze.
 3. Rzeczy pozostawione w kręgielni lub na terenie Obiektu RONDO, a znalezione przez personel  można odebrać w szatni w ciągu 14 dni od daty pozostawienia. 
 4. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu MOSiR Konin nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
 5. MOSiR Konin nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Kręgielni, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 6. Zakupienie biletu oznacza jednoznaczne zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

Lokalizacja obiektu