Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Deklaracja dostępności

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie.

Data publikacji obecnej wersji strony internetowe: 2016.06.21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.03.31

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Podstrona Obiekty/Miejski Ośrodek Wypoczynkowy "Przystań Gosławice”: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Park Wodny w Obiekcie RONDO: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Stadion Miejski im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Basen Sportowy Kryty ul. Szymanowskiego”: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Stadion Piłkarski im. Mariana Paska: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Hala Widowiskowo-Sportowa w obiekcie RONDO: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Popiełuszki: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala Widowiskowo-Sportowa ul. Dworcowa: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Korty Tenisowe ul. Paderewskiego: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Boiska "ORLIK" w Koninie: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala Sportowa ul. Kurów: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Stadion ul. Łężyńska: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Skate Park ul. Podwale: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Skate Park ul. Paderewskiego: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Plac Street Workout: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Hala Szermiercza ul. Dworcowa: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Fit Park ul. Paderewskiego: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala Konferencyjna w Obiekcie RONDO: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Kręgielnia w Obiekcie RONDO: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala Konferencyjna ul. Podwale: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Giełda Towarowo - Samochodowa: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala gimnastyczna Łężyńska: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Fontanna Zatorze: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Boisko ze sztuczną nawierzchnią - Dmowskiego: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala konferencyjna - Kurów: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala konferencyjna ul. Popiełuszki 2a: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2024.03.31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

 1. zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 2. składania wniosków o udostepnienie informacji niedostępnej,
 3. składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Wyznaczoną osobą do kontaktu jest Ewa Kulczyńska, adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosirkonin.pl , numer telefonu: 632430060. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 2. sposób kontaktu,
 3. jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba MOSiR, 62-510 Konin, ul. Kurów 1

 

Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście do budynku: możliwy dostęp dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim przy pomocy drugiej osoby (stromy podjazd bez poręczy). Możliwość zaparkowania samochodu w szczycie budynku na placu utwardzonym z płyt chodnikowych.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Budynek siedziby MOSiR w Koninie mieści się na jednym poziomie.
 • Korytarz: Dostępny.
 • Schody: Brak
 • Winda: Brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: Brak.
 • Pochylnia: Brak.
 • Pętla indukcyjna: Brak.
 • Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na parkingu znajdującym się przy budynku siedziby MOSiR. Brak wyznaczonego stanowiska postojowego dla osoby 
z niepełnosprawnościami (brak oznaczeń pionowych oraz poziomych).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Podczas załatwiania spraw w siedzibie MOSiR jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 ÷ 15:30.

Inne informacje.

Dojazd do siedziby MOSiR:

 • autobusem MZK: do przystanku WYSZYŃSKIEGO-ZSGE, następnie pieszo schodami i dalej pieszo ok. 250 m,
 • samochodem: ulicą Wyszyńskiego; ok 100 m od skrzyżowania ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego i ul. Przyjaźni z sygnalizacją świetlną znajdującego się na wysokości ANS w Koninie, skręt prawo za przejściem dla pieszych w drogę pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, prowadzącą do zjazdu ze skarpy, a następnie alejką z dozwolonym ruchem samochodów (Pracowników i Interesantów MOSiR) wzdłuż rzeki Warty, na rozwidleniu w prawo, a następnie za przydrożną kapliczką w lewo. (z tyłu Amfiteatru) - odległość do pokonania ok 1 km.

    

Basen Sportowy Kryty, 62-510 Konin, ul. Szymanowskiego 5 a,

w którym mieszczą się m.in.:

 • Pływalnia,
 • Siłownia „ Fabryka Dzika”.

Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne od strony ul. Wieniawskiego: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – przed wejściem podest bez podjazdu, po wejściu do wiatrołapu w budynku znajdują się schody prowadzące na poziom +1 
(wysoki parter).
 • Dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się wejście z tyłu budynku od strony boisk III LO, z możliwością skorzystania z windy (należy wjechać w bramę znajdującą się za szczytem części basenowej, a następnie objechać hale do oznakowanego stanowiska postojowego dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne)
 • Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową do siłowni „Fabryka Dzika” znajdującej się na  poziomie +2, za pomocą windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Korytarz na poziomie +1 oraz + 2: dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Schody oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień nieoznaczony kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia.

Winda na wyższe kondygnacje: Tak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na 2 stanowiskach postojowych, wydzielonych i oznaczonych przed wejściem głównym do budynku Basenu Krytego oraz przed wyjściem od strony boisk III LO - wjazd od ulicy Wieniawskiego, następnie wjazd na chodnik w kierunku stanowiska postojowego przed wejściem głównym, lub wjazd prawo z ul. Wieniawskiego w jezdnię wzdłuż ściany części pływalni z fasadą szklaną, w bramę znajdującą się za szczytem części basenowej, a następnie objechać hale do oznakowanego stanowiska postojowego dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne. Stanowisko postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim z znakiem P-24).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym nie może wejść do budynku.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Podczas załatwiania spraw w siedzibie MOSiR jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 ÷ 20.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Inne informacje.

Dojazd do basenu krytego:

 • autobusem MZK: do przystanków przy ul. Chopina lub ul. Paderewskiego, dalej przejście przez Osiedle Zatorze do budynku basenu.
 • samochodem: ulicami Chopina i Wieniawskiego, bezpośrednio na wewnętrzny parking.

 

Hala Szermiercza, 62-510 Konin,  ul. Dworcowa 2a 

w którym mieści się m.in.:

 • Hala widowiskowo-sportowa (szermiercza),
 • Siłownia,
 • Sauna,
 • Część noclegowa,
 • Pomieszczenia biurowe,
 • Salka konferencyjna.

 

Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne do obiektu  od strony  ul. Bydgoskiej dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z pobliskiego parkingu przeznaczonego dla samochodów osobowych, pomiędzy ul. Bydgoską a poziomem terenu przed wejściem głównym znajdują się schody zewnętrzne (bieg 2 stopnie, spocznik, bieg 5 stopni) bez pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Wejście do części noclegowej od ul. Bydgoskiej dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową: dostęp do szatni,  toalety  i hali widowiskowo- sportowej (brak windy w szybie windowym, komunikacja między kondygnacją szatni, toalet a kondygnacją sali szermierczej wymaga wyjazdu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim na zewnątrz), dostęp do hali widowiskowej z poziomu ±0 platformą pionową KALEA

Schody oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień nieoznaczony kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia.

 

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 

Platforma: Tak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

 

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na stanowisku postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem.

Stanowiska postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim ze znakiem P-24).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie obiektu nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do Hali Szermierczej:

 • autobusem MZK -  przystanek przy ul. Dworcowej, przy Konińskim Domu Kultury,
 • samochodem – dojazd od ul. Bydgoskiej na wewnętrzny parking.

 

Obiekt Rekreacyjno–Sportowy „RONDO”, 62-510 Konin, al. 1 Maja 1 a,

w którym mieszczą się m.in.:

 • Hala widowiskowo - sportowa,
 • Pływalnia,
 • Kręgielnia, bilard,
 • Restauracja „Basenowa”,
 • Przychodnia „Med – Alko” Sp. z o. o.

Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne od strony al. 1 Maja 1 a: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku na kondygnację +1 prowadzą schody, na których zamontowana jest Platforma RP.
 • Wejście do Przychodni „Med-Alko”: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; na kondygnację prowadzi pochylnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim,; 
z kondygnacji Przychodni „Med–Alko” na poziom +1 oraz +2 można dostać się za pomocą Windy Orion.
 • Na teren niecki basenowej, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z prysznicem i ustępem przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami można dostać się przez szatnię przystosowaną dla osób niepełnosprawnych korzystając z platformy Liliput.
 • Na kondygnację +2 można dostać się Windą Orion (osoby z niepełnosprawnością ruchową, rodzice z dziećmi w wózku itp.) z poziomu 0 [-3,38] oraz poziomu +1[±0,00] (dostęp na widownię pływalni oraz do lokalu gastronomicznego [+4,00], brak możliwości przejazdu na poziom kręgielni i widowni hali sportowej [+3,42] - schody wewnętrzne 4x14x33).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Korytarz na poziomie +1 dostępny dla osób niepełnosprawnością ruchową.
 • Korytarz na poziomie +2 niedostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Schody nieoznaczone zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień nieoznaczony kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia. 
Jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim na część najwyższej kondygnacji.

Winda na wyższe kondygnacje: Tak.

 

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Tak -  zamontowana przy schodach, prowadzących z poziomu 0 na poziom +1 (wejście od strony al. 1 Maja) oraz z poziomu +1 na poziom 0 (z szatni przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową na nieckę basenową).

Pochylnia: Tak – prowadząca na kondygnację 0 [-3,38] do Przychodni MED.-ALKO Sp. z o.o..

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak (na kondygnacji +1 oraz na poziomie niecki basenowej).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na 3 stanowiskach postojowych, wydzielonych i oznaczonych tuż przed budynkiem Obiektu Rondo - wjazd od al. 1 Maja. Stanowiska postojowe oznaczone (znak pionowy, koperty wymalowane w kolorze niebieskim ze znakiem P-24).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść w miejsca wyznaczone w  Obiekcie Rekreacyjno-Sportowym „RONDO”.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie obiektu mają możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 ÷ 20.00,  z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

 

Dojazd do Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „RONDO”:

 • autobusem MZK: do przystanków przy al. 1 Maja,
 • samochodem: al. 1 Maja bezpośrednio na wewnętrzny parking.

 

Sala widowiskowo–sportowa, 62-510 Konin,  ul. Dworcowa 2a,

 w której mieszczą się m.in.:

 • Hala widowiskowo - sportowa,
 • Salka sportowa - treningowa,
 • Pomieszczenia biurowe.

 

Opis dostępności wejścia do budynku.

 

 • Wejście główne do obiektu  od strony  ul. Dworcowej 2a: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (do wejścia prowadzą schody z 3 stopniami).
 • Wejście do obiektu dostępne dla osób z niepełnosprawnością – od strony ul. Bydgoskiej na poziom hali widowiskowo-sportowej.
 • Wyjścia ewakuacyjne z poziomu trybun w kierunku ul. Dworcowej oraz ul. Bydgoskiej niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podesty ze schodami o wysokości 2 i 3 stopni).

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową: dostęp do części szatni, toalety i sali widowiskowo- sportowej.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową:  brak dostępu do widowni.

 

Schody oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień nieoznaczony kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia.

 

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 

Platforma: Brak.

Pochylnia: Tak – prowadząca z hali widowiskowo-sportowej do toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na stanowisku postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem.

Stanowisko postojowe oznaczone (znak pionowy, stanowisko wymalowane w kolorze niebieskim ze znakiem P-24).
 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

 

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Osoby niesłyszące podczas pobytu w sali widowiskowo-sportowej nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do obiektu:

 • autobusem MZK, przystanek przy ul. Dworcowej,
 • samochodem – od ul. Bydgoskiej na wewnętrzny parking.

 

 

Hala Widowisko-Sportowa, 62-510 Konin, ul. Popiełuszki 2 a,

Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne od ulicy Popiełuszki : dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi bez progu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Hala widowiskowo-sportowa mieści się na jednym poziomie.

Korytarz: Dostępny.

Schody: Brak

Winda: Brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Tak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

z niepełnosprawnościami.

 

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na 2 stanowiskach postojowych, wydzielonych i oznaczonych tuż przed budynkiem Hali widowiskowo-sportowej. 
Stanowiska postojowe oznaczone – 1 stanowisko (znak pionowy, stanowisko wymalowane w kolorze niebieskim ze znakiem P-24), 1 stanowisko (ze znakiem P-24).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w Hali widowiskowo-sportowej nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do Hali widowiskowo – sportowej:

 • autobusem MZK: do przystanków na ul. Popiełuszki, dalej ulicą Popiełuszki ok. 300 m do budynku Hali widowiskowo-sportowej,
 • samochodem: ulicą Popiełuszki bezpośrednio na wewnętrzny parking.

 

 

Miejski Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań Gosławice”, 62-510 Konin,  ul. Rybacka 7

 

1. Budynek główny, w którym mieszczą się:

 • Recepcja Ośrodka,
 • Sale konferencyjno – bankietowe,
 • Zaplecze techniczne.

 

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne do Recepcji (od strony wschodniej): niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody (2 stopnie), brak barier zabezpieczających, szer. drzwi wejściowych 90 cm, szer. wejścia do recepcji 80 cm;
 • wejście do sal konferencyjno – bankietowych (od strony wschodniej i zachodniej): niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; sale usytuowane na poziomie +1, do którego prowadzą dwa ciągi schodów zewnętrznych, brak wind;

 

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do głównego budynku Ośrodka „Przystań Gosławice”.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Podczas załatwiania spraw w siedzibie MOSiR jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 ÷ 20.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

 

Inne informacje.

Dojazd do Ośrodka i głównego budynku:

 • autobusem MZK: do przystanku PRZEMYSŁOWA-DZIAŁKI, następnie ulicą Rybacką ok. 1200 m pieszo nawierzchnią asfaltową,
 • samochodem: ulicą Przemysłową i Rybacką bezpośrednio na wewnętrzny plac i parking Ośrodka.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na terenie ośrodka, na stanowisku postojowym, wydzielonym i oznaczonym (znak poziomy, wymalowane w kolorze niebieskim ze znakim P-24).

2. Sanitariaty publiczne

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście do budynku: poziom 0, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, szer. drzwi wejściowych 80 cm.

Opis dostępności pomieszczeń

 • toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową: wejście do kabin toalet szer. 70 cm, brak pomieszczenia z zapewnioną przestrzenią manewrową 150x150cm, brak odpowiednio przystosowanych miski ustępowej i umywalki, brak uchwytów mających na celu ułatwienie korzystania z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 • prysznice niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową: wejście do pomieszczeń prysznicowych szer. 70 cm,
 • wejście do pomieszczenia dla matki z dzieckiem niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową: wejście do pomieszczenia dla matki z dzieckiem szer. 70 cm.

 

3. Domki letniskowe nie przystosowane do przyjmowania osób z niepełnosprawnością ruchową.

4. Infrastruktura rekreacyjna.

 • Plac zabaw: nie przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Siłownia plenerowa: nie przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Plaża: plaża trawiasto-piaszczysta – dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową; przebieralnie na plaży: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Pomosty żeglarskie - 3 pomosty do cumowania łodzi:  podjazdy na pomosty bez barier zabezpieczających: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; miejsca do cumowania nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową; brak platform, wind;

 

Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górnego, 62-510 Konin, ul. Podwale 1

 

 1. Stadion (boisko główne z widownią i sanitariatami).
 2. Budynek administracyjno – szatniowy.
 3. Boisko sportowe nr 2.

 

1. Stadion (boisko główne z widownią i sanitariatami)

Opis dostępności wejścia na stadion:

 • Wejście zachodnie na stadion od ul. Warszawskiej możliwe przez  bramę dwuskrzydłową do której prowadzi chodnik asfaltowy, brak pochylni za bramą (1 stopień betonowy), dostępne z utrudnieniem dla osób z niepełnosprawnością ruchową; wejście wschodnie od ul. Podwale znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań stadion-widownia (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak stanowisk postojowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść na teren stadionu.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie stadionu nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do stadionu:

 • autobusem MZK: do przystanku WARSZAWSKA, następnie pieszo, nawierzchnia asfaltowa bieżni zewnętrznej, do ulicy Podwale,
 • samochodem: ulicą Warszawską, ul. Wojska Polskiego, ul. Wiejską i ul. Podwale bezpośrednio do parkingu przed budynkiem administracyjno-szatniowym. 

2. Budynek administracyjno – szatniowy

Opis dostępności wejścia do budynku (poziom 0):

 • Wejście od strony wschodniej niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, do budynku prowadzą schody (3 stopnie)
 • Wejście od strony północnej dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, do obiektu prowadzi ciąg pieszy z nawierzchnią z kostki betonowej.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak stanowisk postojowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w budynku administracyjno-szatniowym nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku WARSZAWSKA, następnie pieszo, nawierzchnią asfaltową bieżnią zewnętrzną, do ulicy Podwale,
 • samochodem: ul. Warszawską, ul. Wojska Polskiego, ul. Wiejską, ul. Podwale bezpośrednio do parkingu.

 

3. Boisko sportowe nr 2.

Opis dostępności wejścia na boisko:

 • Wejście zachodnie na boisko od ul. Warszawskiej możliwe przez schody bramę dwuskrzydłową do której prowadzi chodnik asfaltowy, brak pochylni za bramą (1 stopień betonowy), niedostępne z utrudnieniem dla osób z niepełnosprawnością ruchową; wejście wschodnie od ul. Podwale znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

Szatnie dostosowane: Tak.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak stanowisk postojowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie boiska nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • Autobusem MZK: do przystanku WARSZAWSKA, następnie pieszo, nawierzchnia asfaltowa bieżni zewnętrznej, do ulicy Podwale,
 • samochodem: ulicą Warszawską, ul. Wojska Polskiego, ul. Wiejską, ul. Podwale bezpośrednio do parkingu.

 

 

Stadion im. Mariana Paska, 62-500 Konin, ul. Dmowskiego 4

 

 1. Stadion (boiska z trybunami)
 2. Budynek administracyjno – szatniowy
 3. Budynek administracyjno – biurowy z toaletą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 4. Sanitariaty

 

1. Stadion (boiska z trybunami)

Opis dostępności wejścia na stadion:

 • Wejście nr 1 na stadion od ul. Dmowskiego prowadzi chodnik o szerokości 3m z odpowiednim wyprofilowaniem nawierzchni; wejście nr 2 wschodnie od ul. Dmowskiego znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań stadion-widownia (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

Na widowni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking na terenie ogrodzonym, osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na 6 (3x2) stanowiskach postojowych, wydzielonych i oznaczonych (znaki pionowe, koperty wymalowane w kolorze niebieskim ze znakiem P-24 i T29) 2 stanowiska przy trybunach boiska A, 2 stanowiska przy masztach flagowych, 2 stanowiska bezpośrednio przed budynkiem szatniowym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść na teren stadionu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie stadionu nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do stadionu:

 • autobusem MZK: do przystanku Dmowskiego-Stadion,
 • samochodem: ulicą Dmowskiego, bezpośrednio na teren parkingu (77 stanowisk – w tym 6 stanowisk przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz 2 stanowiska postojowe dla autobusów).

     

2. Budynek administracyjno – szatniowy

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście do budynku administracyjno-szatniowego – droga dla pieszych o spadku poniżej 6%.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking na terenie ogrodzonym, osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na 6 (3x2) stanowiskach postojowych, wydzielonych i oznaczonych (znaki pionowe, koperty wymalowane w kolorze niebieskim ze znakiem P-24 i T29) 2 stanowiska przy trybunach boiska A, 2 stanowiska przy masztach flagowych, 2 stanowiska bezpośrednio przed budynkiem szatniowym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w budynku administracyjno-szatniowym nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku przy ul. Dmowskiego-Stadion,
 • samochodem: ulicą Dmowskiego, do parkingu stadionowego.

 

3. Budynek administracyjno – biurowy z toaletą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście do budynku administracyjno-biurowego z toaletą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową – droga dla pieszych o spadku poniżej 6%.

 

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking na terenie ogrodzonym, osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na 6 (3x2) stanowiskach postojowych, wydzielonych i oznaczonych (znaki pionowe, koperty wymalowane w kolorze niebieskim ze znakiem P-24 i T29) 2 stanowiska przy trybunach boiska A, 2 stanowiska przy masztach flagowych, 2 stanowiska bezpośrednio przed budynkiem szatniowym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w budynku administracyjno-biurowym nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-biurowego:

 • autobusem MZK: do przystanku przy ul. Dmowskiego-Stadion,
 • samochodem: ulicą Dmowskiego, do parkingu stadionowego.

 

4. Sanitariaty.
 
Opis dostępności wejścia do budynku:
 • Wejście nr 1 na stadion od ul. Dmowskiego prowadzić będzie chodnik o szerokości 3m z odpowiednim wyprofilowaniem nawierzchni.
 
Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
 
 
Platforma: Brak.
 
Pochylnia: Brak.
 
Pętla indukcyjna: Brak.
 
Toaleta dostosowana: Brak.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
 
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Parking na terenie ogrodzonym, osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na 6 (3x2) stanowiskach postojowych, wydzielonych i oznaczonych (znaki pionowe, koperty wymalowane w kolorze niebieskim ze znakiem P-24 i T29) 2 stanowiska przy trybunach boiska A, 2 stanowiska przy masztach flagowych, 2 stanowiska bezpośrednio przed budynkiem szatniowym. 
 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
 
Osoba z psem asystującym może wejść do budynku sanitariatów.
 
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Osoby niesłyszące podczas pobytu w budynku sanitariatów nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.
 
Inne informacje.
 
Dojazd do budynku sanitariatów:
 
 • autobusem MZK: do przystanku przy ul. Dmowskiego-Stadion,
 • samochodem: ulicą Dmowskiego, do parkingu stadionowego.

 

Dzielnicowy Stadion Sportowy, 62-510 Konin, ul. Łężyńska 4

 

  1. Stadion (boisko główne z widownią).
  2. Budynek administracyjno – szatniowy.
  3. Sala sportowa.

 

1. Stadion (boisko główne z widownią)

Opis dostępności wejścia na stadion:

 • Wejście zachodnie na stadion od ul. Słodkiej znajduje się na poziomie 0:  dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – dalej dostęp na widownię.
 • Wejście północne na stadion od ul. Łężyńskiej: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (do wejścia prowadzą schody z 3 stopniami).

Opis dostosowań stadion-widownia (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak wydzielonych stanowisk postojowych w tym brak wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść na teren stadionu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie boiska nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do stadionu:

 • autobusem MZK: do przystanku-ul. Ślesińska lub ul. Nowiny, następnie pieszo drogą dla pieszych wzdłuż ulicy Łężyńskiej,
 • samochodem: ul. Przemysłową,  ul. Ślesińską, ul.  Łężyńską, bezpośrednio do parkingu zlokalizowanego wzdłuż ul. Słodkiej.

 

2. Budynek administracyjno – szatniowy

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejścia dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście do budynku w rejonie szatni wyposażone w pochylnię przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku w rejonie magazynu sprzętu sportowego pochylnia do wejścia.

 

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Jest.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Jest.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak stanowisk postojowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w obiekcie nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku ul.-Ślesińska lub ul. Nowiny, następnie pieszo drogą dla pieszych wzdłuż ulicy Łężyńskiej,
 • samochodem: ul. Przemysłową,  ul. Ślesińską, ul. Łężyńską, bezpośrednio do parkingu zlokalizowanego wzdłuż ul. Słodkie.

 

3. Sala sportowa.

Opis dostępności wejścia na salę sportową:

 • Wejścia niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście do budynku w rejonie szatni prowadzą schody wyposażone w pochylnię przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku w rejonie magazynu sprzętu sportowego pochylnia do wejścia

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Jest.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Jest.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak stanowisk postojowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do sali sportowej.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w obiekcie nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do budynku sali sportowej:

 • Autobusem MZK: do przystanku-ul. Ślesińska lub ul. Nowiny, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową ulicą Łężyńską,
 • samochodem: ul.Przemysłową, ul. Ślesińską i ul. Łężyńską, bezpośrednio do parkingu wzdłuż ul. Słodkiej. 

Osiedlowe Boisko Sportowe „Wilków”, 62-510 Konin,  ul. Leszczynowa 27

 

  1. Boiska sportowe.
  2. Budynek administracyjno – szatniowy.

 

1. Boiska sportowe.

Opis dostępności wejścia na boisko:

 • Wejście znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

  

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak stanowisk postojowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść na teren stadionu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do obiektu:

 • Autobusem MZK: do przystanku-ul. Kolska, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową ulicą Leszczynową,
 • samochodem: ul. Warszawską, ul. Kolską, ul. Leszczynową.


 2. Budynek administracyjno – szatniowy

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak stanowisk postojowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w obiekcie nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku-ul. Kolska, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową ulicą Leszczynową,
 • samochodem: ul. Warszawską, ul. Kolską, ul.Leszczynową.

 

Polipark 2002, 62-510 Konin, ul. Paderewskiego 8

 

 1. Budynek administracyjno-szatniowy.
 2. Korty tenisowe.
 3. Skatepark.
 4. Siłownia zewnętrzna.
 5. Street Workout Park (zielona sala gimnastyczna)
 6. Parkour Park
 7. Boisko z nawierzchnią naturalną

 

1. Budynek administracyjno - szatniowy

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową - stopień.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak stanowisk postojowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w obiekcie nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku-ul. Paderewskiego, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową w kierunku północnym,
 • samochodem: ul. Przemysłową lub ul. Chopina, ul. Paderewskiego, następnie w kierunku północnym, bezpośrednio do parkingu.

 

2. Korty tenisowe.
3. Skatepark.
4. Siłownia zewnętrzna.
5. Street Workout Park (zielona sala gimnastyczna)
6. Parkour Park
7. Boisko z nawierzchnią naturalną

Opis dostępności do obiektów:

 • do obiektów prowadzą ciągi piesze, umożliwiające dostępność  dla osób 
  z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak stanowisk postojowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść na teren obiektów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie obiektów nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do obiektów:

 • autobusem MZK: do przystanku-ul. Paderewskiego, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową, w kierunku północnym,
 • samochodem: ul. Przemysłową lub ul. Chopina, następnie ul. Paderewskiego w kierunku północnym, bezpośrednio do parkingu.